Moje diplomová práce

Moje diplomová práce

Diplomovou práci v PDF verzi si můžete stáhnout a prohlédnout.

Je zakázáno z mé diplomové práce cokoliv kopírovat nebo přebírat bez řádné citace a dodržení dalších zákonných pravidel!

Moje diplomová práce má přinést koncepční návrh zlepšení ochrany chodců v oblasti pasivního řešení kapoty osobního automobilu.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2301T001 Dopravní a manipulační technika DIPLOMOVÁ PRÁCE Koncept ochrany chodců v oblasti front-end modulů osobních vozů Autor: Bc. Jan ŠTEMBERK Vedoucí práce: Doc. Ing. Jaromír HORÁK, CSc. Akademický rok 2008/2009 Prohlášení o autorství Předkládám tímto k posouzení a obhajobě diplomovou práci, zpracovanou na závěr studia na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně, s použitím odborné literatury a pramenů, uvedených v seznamu, který je součástí této diplomové práce. V Plzni dne: ……………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . podpis autora PODĚKOVÁNÍ: Děkuji vedoucímu diplomové práce Doc. Ing. Jaromíru Horákovi, CSc., za velmi užitečnou metodickou pomoc a cenné rady při zpracování diplomové práce. Za příkladnou podporu ze strany zadavatele tématu diplomové práce děkuji společnosti NARETEC s.r.o., zvláště pak svému konzultantovi Ing. Josefu Vísnerovi. Děkuji Ing. Vladislavovi Kemkovi za možnosti využití softwaru MSC Patran a MSC Dytran a za významné rady pro práci s tímto software. Za podporu a zároveň pochopení pro nedostatek volného času děkuji rodině, zvláště pak své manželce Kačce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 5 OBSAH 1 ÚVOD................................................................................................................... 8 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY............................................................................................... 8 1.2 AUTOMOBIL VS. CHODEC.................................................................................... 8 1.3 OBLASTI ZLEPŠOVÁNÍ ........................................................................................ 9 2 CHOVÁNÍ CHODCE, STATISTIKY NEHODOVOSTI ........................................ 10 2.1 NEPŘEDVÍDATELNÉ CHOVÁNÍ............................................................................ 10 2.2 VÝSKYT NEHOD Z HLEDISKA DENNÍ DOBY ........................................................... 10 2.3 CHODEC JAKO VINÍK NEHODY ........................................................................... 11 2.4 VÝSKYT NEHOD Z HLEDISKA MÍSTA .................................................................... 12 3 PRŮZKUM TRHU A STÁVAJÍCÍCH ŘEŠENÍ .................................................... 13 3.1 OCHRANA CHODCŮ – AKTIVNÍ BEZPEČNOST ....................................................... 13 3.1.1 Chodci sobě............................................................................................ 14 3.1.2 Základní podstatou i problematikou je včasné rozpoznání chodce......... 15 3.1.3 Dílčí závěr............................................................................................... 18 3.2 OCHRANA CHODCŮ – PASIVNÍ BEZPEČNOST....................................................... 19 3.2.1 Bezpečnostní prvky nesené chodcem.................................................... 19 3.2.2 Aktivní řešení kapoty .............................................................................. 19 3.2.3 Pasivní řešení kapoty ............................................................................. 24 4 ZKOUŠENÍ A SIMULACE KAPOT .................................................................... 29 4.1 PŘÍSLUŠNÉ NORMY.......................................................................................... 29 4.1.1 EEVC...................................................................................................... 29 4.1.2 Euro NCAP a zkoušky pro posuzování ochrany chodců......................... 30 5 USTANOVENÍ SOUČASNÉHO ŘEŠENÍ ........................................................... 32 5.1 ŠKODA FABIA II ............................................................................................... 32 5.2 KAPOTA KLASICKÉ KONCEPCE .......................................................................... 32 6 ZPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ......................................................................................... 33 7 VÝBĚR KONKURENČNÍCH ŘEŠENÍ ................................................................ 34 7.1 PROBLEMATIKA VÝBĚRU................................................................................... 34 7.2 METODIKA VÝBĚRU.......................................................................................... 34 7.3 VYBRANÁ KONKURENČNÍ ŘEŠENÍ....................................................................... 34 7.3.1 Peugeot 207 ........................................................................................... 34 8 SPECIFIKACE POŽADAVKŮ............................................................................ 36 9 TRANSFORMAČNÍ PROCES ZAŘÍZENÍ (PRODUKTU)................................... 37 9.1 ČERNÁ SKŘÍŇKA.............................................................................................. 37 9.1.1 Konkrétní nápady ve fázi černé skříňky .................................................. 37 9.2 NÁVRH OPERÁTORA......................................................................................... 39 9.3 ÚPLNÝ NÁVRH TRANSFORMAČNÍHO PROCESU .................................................... 39 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 6 10 HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ FUNKCE ZAŘÍZENÍ (PRODUKTU) ............................... 41 10.1 HIERARCHICKÝ FUNKČNÍ STROM .................................................................... 41 11 MORFOLOGICKÁ MATICE............................................................................... 42 12 VARIANTNÍ ŘEŠENÍ.......................................................................................... 43 12.1 VARIANTNÍ ŘEŠENÍ A .................................................................................... 43 12.2 VARIANTNÍ ŘEŠENÍ B .................................................................................... 44 12.3 VZÁJEMNÉ POROVNÁNÍ VARIANTNÍCH ŘEŠENÍ A PROTI B .................................. 45 13 KONCEPČNÍ NÁVRH ........................................................................................ 47 13.1 KOMBINOVAT, OPTIMALIZOVAT A NAPODOBOVAT ............................................. 47 13.2 VNĚJŠÍ PLECH KAPOTY.................................................................................. 47 13.3 VNITŘNÍ PLECH – VÝZTUŽ – KAPOTY............................................................... 47 13.4 PROTIHLUKOVÁ VÝPLŇ.................................................................................. 48 13.5 PASIVNÍ VZDUCHOVÉ VAKY ............................................................................ 48 13.6 OSTATNÍ DÍLY KAPOTY .................................................................................. 49 14 SIMULACE NÁRAZU HLAVY CHODCE DO VÝZTUHY KAPOTY ................... 50 14.1 VÝBĚR VHODNÉHO 3D SOFTWARU A FEM ŘEŠIČE........................................... 50 14.1.1 SolidWorks 2005.................................................................................. 50 14.1.2 MSC Patran a MSC Dytran.................................................................. 50 14.2 ZÁKLADNÍ POZNATKY A PŘEDPOKLADY............................................................ 50 14.2.1 Podmínky nárazu hlavy chodce........................................................... 51 14.2.2 Podmínky a předpoklady pro kapotu ................................................... 51 14.2.3 Podmínky a předpoklady pro impaktor ................................................ 51 14.2.4 Cíl simulace a předpoklady pro výsledky............................................. 51 14.3 NÁLEŽITÁ ZJEDNODUŠENÍ.............................................................................. 52 14.3.1 Zjednodušení kapoty ........................................................................... 52 14.3.2 Zjednodušení impaktoru ...................................................................... 52 14.4 ÚPRAVA 3D MODELŮ .................................................................................... 52 14.4.1 Úprava 3D modelu kapoty ................................................................... 52 14.4.2 Úprava 3D modelu impaktoru .............................................................. 53 14.4.3 Vytvoření sestavy řešené části výztuže a impaktoru ........................... 53 14.5 VSTUPNÍ PARAMETRY PRO SIMULACI .............................................................. 54 14.5.1 Vnitřní plech – výztuž kapoty ............................................................... 54 14.5.2 Impaktor – model hlavy dospělého člověka ......................................... 54 14.6 POSTUP PŘÍPRAVY A NASTAVENÍ SIMULACE..................................................... 54 14.7 VÝSLEDKY SIMULACE.................................................................................... 55 14.7.1 Původní řešení výztuže kapoty............................................................ 56 14.7.2 Upravené řešení výztuže kapoty.......................................................... 56 14.7.3 Porovnání původního a upraveného řešení výztuže kapoty ................ 56 15 ZHODNOCENÍ NAVRŽENÉHO KONCEPČNÍHO ŘEŠENÍ ............................... 57 15.1 KONSTRUKČNÍ HLEDISKO KONCEPTU.............................................................. 57 15.2 TECHNOLOGICKÉ HLEDISKO KONCEPTU.......................................................... 57 15.2.1 Technologický postup .......................................................................... 57 15.3 TECHNICKOEKONOMICKÉ HODNOCENÍ KONCEPTU............................................ 57 15.4 EKOLOGICKÉ HLEDISKO KONCEPTU................................................................ 58 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 7 15.5 MORÁLNÍ HLEDISKO KONCEPTU ..................................................................... 58 15.6 HODNOCENÍ KONCEPTU V KONKURENČNÍM PROSTŘEDÍ .................................... 58 16 ZÁVĚR ............................................................................................................... 60 17 POUŽITÁ LITERATURA, ZDROJE ................................................................... 61 18 POUŽITÉ ZKRATKY.......................................................................................... 63 19 SEZNAM PŘÍLOH.............................................................................................. 63 19.1 PŘÍLOHY VÁZANÉ.......................................................................................... 63 19.2 PŘÍLOHY VOLNĚ VLOŽENÉ V CHLOPNÍCH ......................................................... 63 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 8 1 Úvod Ve své bakalářské práci Aktivní a pasivní bezpečnost dopravních prostředků (akademický rok 2006/2007) jsem se v jedné z kapitol podrobněji zaobíral problematikou bezpečnosti chodců. Tehdy jsem se s určitým nástinem řešení soustředil na A-sloupky automobilu. Pro svoji diplomovou práci jsem získal od společnosti Naretec s.r.o. velmi zajímavé téma, a to řešit ochranu chodců v oblasti front-end modulů, konkrétně kapoty automobilu (oproti názvu diplomové práce zpřesněno zadavatelem). V úvodu mé diplomové práce připomínám obecná fakta, která jsou částečně, pro jejich platnost, převzata z mé bakalářské práce a částečně zaznamenána dle nových poznatků. 1.1 Základní pojmy Než se v následujícím dostaneme k podrobnostem, bude dobré na tomto místě připomenout dvě základní definice pojmů „aktivní bezpečnost“ a „pasivní bezpečnost“. Pod pojmem aktivní bezpečnost se skrývá souhrn všech prvků, které dokáží aktivně (preventivně) působit proti vzniku dopravní nehody. Typickými příklady prvků aktivní bezpečnosti jsou světlomety, brzdy, stabilizační programy jízdy (např. ESP), ale např. i stěrače, ostřikovače a další zařízení při své správné funkci a jejich doplňky. Pojem pasivní bezpečnost zahrnuje všechny prvky, které obecně zmírňují nebo dokonce znemožňují následky dopravní nehody. Nositeli pojmenování „prvek pasivní bezpečnosti“ jsou např. bezpečnostní pásy, bezpečnostní vzduchové vaky (airbagy), veškeré deformační zóny (prvky) vozidla nebo informační technologie zajišťující pomoc po nehodě. 1.2 Automobil vs. chodec Hlavními účastníky v problematice ochrany chodců jsou pochopitelně chodec a automobil. Svoji pozornost soustřeďuji především na kapotu automobilu, jakožto hlavní téma a prvek pasivní bezpečnosti. Pro uvedení do problematiky a nastínění aktuální situace ovšem neopomíjím nejdůležitější fakta, která úzce spojují chodce s automobilem. Jde především o poznatky chování chodců, vypovídající statistické údaje a také o základní informace o prvcích aktivní bezpečnosti. Ještě na přelomu druhého a třetího tisíciletí byla nejvíce a s největším důrazem řešena bezpečnost osádek automobilů. Musíme si ovšem uvědomit, že účastníky silničního provozu jsou i zranitelnější „objekty“. V největší míře těmi ostatními jsou motocyklisté, cyklisté a chodci. Problematika jejich bezpečnosti, zejména pak chodců, spočívá ve zcela rozdílných relativních rychlostech a hmotnostech vůči automobilům. Zde se jasně ukazuje, kdo a nakolik je zranitelnější. Automobil si většinu bezpečnostních prvků vozí s sebou, chodec takové možnosti nemá. Prozatím není reálné, aby chodec měl stále u sebe takový prvek, který by mu zajistil dostatečný stupeň pasivní bezpečnosti a zároveň umožnil pohodlný a neomezený pohyb. Naopak svoji aktivní bezpečnost může chodec vyřešit do určité míry snadno. Vystačí si s reflexními doplňky, jednoduchým osvětlením, nebo jen bezpečným chováním při využívání pozemní komunikace. I to málo je ovšem, jak ze statistik i médií vidno, pro většinu chodců zcela nad jejich síly. Podle úřadu Institute for Traffic Accident and Data Analysis připadá v dlouhodobém průměru 30% usmrcených při všech autonehodách na chodce. Přitom vážná zranění chodce Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 9 připadají z cca 80% na zranění hlavy. A ve výsledku 30% ze sražených chodců zraněním hlavy podlehne. Kapota automobilu má na svědomí cca 15% ze všech zranění chodce, podobně jako přední nárazník, vrchní okraj kapoty s čelním sklem a A - sloupky. Jenom v České republice bylo v roce 2007 usmrceno 198 chodců po střetu s automobilem. 198 zbytečně vyhaslých životů! Obecnou snahou je v co největší možné míře zmírnit následek střetu automobilu s chodcem, případně střetu zcela předejít. Pro posuzování a srovnávání konkurenčních řešení nebo hodnocení bezpečnosti vozů organizacemi (např. EuroNCAP) se uvažuje městský provoz. Nejvýznamnějšími faktory v ohledu na bezpečnost chodce je např. chování kapoty při specifické deformaci, tvar hran celé přední části vozu, provedení a uchycení světlometů, stěračů, rám čelního skla, A – sloupky, nárazníky, velikost otvorů v mřížce chladiče nebo v plastovém krytu nárazníku. 1.3 Oblasti zlepšování Činnosti vedoucí ke zlepšování dosavadního stavu bezpečnosti chodců dnes zaznamenáváme jak v rámci aktivní, tak i v rámci pasivní bezpečnosti. Je možné využít zavedených prostředků aktivní bezpečnosti, jako např. adaptivní kontrola jízdy automobilu, a jejich spojení s inteligentními systémy, což ve výsledku umožní sledování a rozlišení chodců a případně i následnou korekci jízdy (v rešerši podrobněji – viz. kapitola 3 Průzkum trhu a stávajících řešení). Ale již nyní musím podotknout, že chodec se chová nepředvídatelně (viz. kapitola 2 Chování chodce, statistiky nehodovosti) a cena potřebných technologií není zatím nejpříznivější pro segment malých vozů a vozů nižší střední třídy (nejrozšířenější segmenty automobilů na trhu). To jsou jen dva z více aspektů, proč by nebylo dobré spoléhat se pouze na aktivní bezpečnost. V oblasti pasivní bezpečnosti je vývoj zaměřen z velké části na kapotu, jakožto největší a jednu z nejvýznamnějších dopadových ploch/částí automobilu z pohledu sraženého chodce. Dopadne-li hlava chodce specifickou silou, rychlostí a směrem na kapotu automobilu, většinou se kapota velmi výrazně deformuje. Pak už se hlava chodce zprostředkovaně setkává s tvrdými částmi motoru, závěsy kapoty nebo hlavicemi tlumičů, což je podstatnou příčinou vážných zranění nebo úmrtí chodců. Doba ukázala dva základní směry, které v mé práci nazývám „aktivní řešení kapoty“ a „pasivní řešení kapoty“, zkráceně „aktivní kapota“ a „pasivní kapota“ (pozn.: obdobné označení i v jiných publikacích). Každý ze směrů vývoje má své výhody i nevýhody. O tom všem, co se kapot týče, je samozřejmě pojednáváno nejvíce a nejpodrobněji nejen v rámci průzkumu trhu a stávajících řešení. Dále je v práci zaznamenána systémová specifikace požadavků a různá variantní řešení, výběr optimálního koncepčního řešení a jeho hlubší zpracování. Nechybí ani potřebné technickoekonomické hodnocení a náležité srovnání navrženého konceptu v konkurenčním prostředí. Pro to, aby bylo možné vybrané řešení relevantně posoudit, slouží mimo jiné i počítačové simulace s potřebnými technickými výpočty a příslušné fyzické zkoušky. V práci proto zaznamenávám dané podmínky a potřebné náležitosti, fakta vyplývající z požadavků organizace EuroNCAP, tak, jak jsou v době zhotovení této práce platné. Stručně je popsána metodika zkoušení a simulací. V rámci daných možností bohužel nelze provést fyzické zkoušky, proto je na základě konkrétního koncepčního návrhu aplikována náležitě zjednodušená počítačové simulace. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 10 2 Chování chodce, statistiky nehodovosti 2.1 Nepředvídatelné chování Jedním z největších problémů je nepředvídatelné chování osoby vyskytující se na pozemní komunikaci nebo v její blízkosti. A nezáleží na tom, zda se jedná o dospělého člověka nebo o dítě. Děti jsou často ohrožené z důvodu neznalosti možných následků, ale i z důvodu neuváženosti rodičů nebo opatrujících osob, které je nechají bez dozoru. U osob dospělých jsou pak vysoce rizikovou skupinou senioři, lidé ovlivnění alkoholem, léky, nebo psychotropními látkami. Senioři pro své zdravotní problémy v mnoha případech neslyší nebo jinak nevnímají přijíždějící automobil, špatně odhadují své možnosti např. při přecházení vozovky na nechráněných místech, snadno ztrácejí orientaci (chovají se zmateně), nebo také snadno ztrácí tělesnou stabilitu. Podobné je tomu u osob ovlivněných výše zmíněnými „cizími“ látkami v jejich těle. Chování těchto osob je absolutně nepředvídatelné. Pro ilustraci uvádím graf, ze kterého jasně vyplývá podíl jednotlivých příčin nehod zaviněných chodci. 2.2 Výskyt nehod z hlediska denní doby Jak všichni aktivní řidiči dle vlastních zkušeností ví, nejnepříjemnější řízení je v době svítání nebo soumraku, za mlhy, hustého sněžení nebo deště. Nejhorším možným stavem je pak kombinace všech uvedených jevů. Zákonem schválnosti bývá, že právě za tak špatných podmínek jsme nuceni řídit, nebo nás nepříjemné povětrnostní podmínky zastihnou právě v půli cesty. Obecně je také známo, že nejvíce nehod se stane těsně před cílem naší cesty a pokud k tomu připojíme zmiňované zhoršující vlivy, můžeme jen doufat, abychom navíc ještě nepotkali na pozemní komunikaci osobu z rizikové skupiny, nebo jen chodce špatně vybaveného možnými bezpečnostními prvky. Obrázek 1: Základní příčiny nehod chodců v ČR, 2007. Zdroj [4] Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 11 Na následujícím grafu je jasně doloženo ve které denní době je největší výskyt dopravních nehod chodce s automobilem. Všimněme si zejména vysokého nárůstu právě v době svítání a soumraku. 2.3 Chodec jako viník nehody Ze statistiky a grafu rozčleňujícího viníky nehod na straně chodců je patrná důležitost dětských účastníků pro další technický vývoj v oblasti ochrany chodců. V příslušných zkouškách a simulacích, které provádějí různé organizace, je na toto také brán náležitý ohled. P o č e t d o p r a v n íc h n e h o d c h o d c ů v je d n o t liv ý c h h o d in á c h d n e , Č R , 2 0 0 3 0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 h o d i n a počet nehod Obrázek 2: Statistika nehody chodců z hlediska denní doby. Zdroj [5] Obrázek 3: Podíl chodců na nehodách podle skupin. Zdroj [5] Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 12 2.4 Výskyt nehod z hlediska místa Další graf ukazuje, jaký je poměr střetů chodce s vozidly z hlediska místa uskutečněné nehody. Jasně zde vyplývá, že je třeba pozornost zaměřit především na městský provoz. Vývoj celkových následků dopravních nehod chodců, ČR 4732 4308 4357 538 532 476 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 2002 2003 2004 v obci mimo obec Obrázek 4: Statistika počtu nehod chodců v obci a mimo obec. Zdroj [5] Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 13 3 Průzkum trhu a stávajících řešení Již v počátku zkoumání se ukázalo, že dat, která se týkají stávajících řešení ochrany chodců, je velké množství. Velmi důležité proto bylo získaná data přehledně roztřídit tak, aby principielně shodná, ale v detailech či provedení odlišná, řešení měla jediného obecného zástupce. Na něm je základní princip vysvětlen a uvedeny jsou možnosti modifikací. V celém následujícím textu rešerše bude několikrát zmíněn termín „pre-crash senzor“, proto na tomto místě uvedu jeho zevrubnou definici, popis tohoto prvku. Pre-crash senzory jsou zařízení, která snímají situaci před vozidlem a s předstihem vyhodnocují, zda může dojít ke srážce s jiným objektem. Pracují na různých principech (např. CCD kamery, laser aj.), mívají dosah snímání kolem (10 až 20)m před vozidlem. Signál z nich je přiveden k jejich řídící jednotce, která připojuje informace o aktuální rychlosti vozu, natočení volantu, stavu brzdění, obsazenosti vozu a mnohé další, na jejichž základě pak vyhodnocuje kompletní situaci a dává povel pro činnosti případných dalších bezpečnostních zařízení. 3.1 Ochrana chodců – aktivní bezpečnost Preventivně působit proti střetu nebo přímo zabránit střetu automobilu s chodcem lze jen velmi omezeně a v současnosti není žádný systém, který by to spolehlivě dokázal, zcela běžně zaveden. Např. adaptivní kontrola jízdy (ACC) nebo jiné podobné systémy, které nezávisle na řidiči po vyhodnocení situace upraví dostatečně rychle a správně charakteristiku jízdy, jsou v dnešní době běžněji aplikované. Více o těchto systémech se lze dočíst v mé bakalářské práci, zde je rozvádět již není účelné. Tyto systémy logicky mohou být nápomocné po vyhodnocení rizika střetu s chodcem a bylo by možné díky nim i zcela zabránit střetu, nebo alespoň budoucí následky realizovaného střetu v dostatečném předstihu preventivně minimalizovat. Snímače k tomu potřebné jsou relativně dostupné, zejména u vyšší třídy vozů, ovšem částečně problematické zůstává včasné a jisté rozpoznání chodce. Nehledě na to, že nepředvídatelně se chovající chodec může náhle v bezprostřední blízkosti jedoucího Obrázek 5: Princip funkce pre-crash senzoru a oblast jeho snímání Obrázek 6: Pre-crash senzor s CCD kamerami Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 14 automobilu vstoupit do vozovky a proti tomu se bohužel nemůže v rámci systémů aktivní bezpečnosti téměř nic dělat. 3.1.1 Chodci sobě Než se dostaneme k rešerši možných opatření v rámci automobilu, je dobré připomenout, co vše může udělat chodec pro to, aby nebyl vystaven riziku zranění nebo úmrtí při užívání pozemní komunikace v součinnosti s různými vozidly. Jsou to prvky zcela základní, levné, ale často velmi účinné. Začínají reflexní páskou, končit mohou jednoduchým osvětlením LED svítilnami. Vhodná je např. i reflexní vesta, která není ani nákladným, ani omezujícím vybavením, nebo alespoň rozsvícený mobilní telefon držený vhodně v ruce směrem do vozovky. Bohužel valná většina chodců nepoužívá ani ten nejmenší a nejjednodušší bezpečnostní prvek, často se slovy: „Ten kousek domů se mi nemůže nic stát,“ nebo: „Nebudu tady šaškovat se silničářskou vestou.“ Později a pozdě si uvědomí, že se domu nepodívají dříve než za půl roku, nebo že by jim trocha šaškování teď, když už přišli o půl svého zdraví, přišla vhod. Podle poznatků je třeba nepodceňovat také preventivní výchovu již v rámci předškolního a školního věku. Osobně bych doporučil i opakované a rozšiřující se kampaně zaměřené na dospělé osoby, časté návštěvníky restauračních zařízení, a hlavně také na seniory. Již teď tuším, že někteří by to považovali za nepřípustné „poučování“, pošklebovali se těmto aktivitám, ale snad by si na něco vzpomněli alespoň ve chvíli kritické. Reflexní materiál je v noci vidět na 3x větší vzdálenost než bílé oblečení a více než na 10x větší vzdálenost než oblečení modré. Při rychlosti 75km/h potřebuje řidič nejméně 31 metrů (1,5 sekundy) na to, aby si uvědomil nebezpečí a odpovídajícím způsobem zareagoval. Pouze s reflexními materiály mu chodci a cyklisté dají dostatek času! [8] Obrázek 7: Porovnání viditelnosti chodce s běžným oblečením různých barev a s reflexními doplňky Obrázek 8: Reflexními doplňky (vlevo) mohou lidé vybavit i svého psa. O to víc zůstává nepochopitelné, že někteří lidé opovrhují třeba jen jednoduchými ale velice účinnými reflexními páskami (vpravo) pro zajištění vlastní bezpečnosti na silnici. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 15 3.1.2 Základní podstatou i problematikou je včasné rozpoznání chodce Vezměme situaci, kdy je šero (nejvyšší výskyt nehod automobil – chodec), automobil jede určitou rychlostí a v určité vzdálenosti se po vozovce pohybuje neoznačený chodec. Řidič jej za daných podmínek nemůže zpozorovat. Vylepšení vidění Existují systémy tzv. zlepšení nočního vidění, které za pomoci infrakamer (nejčastěji) nebo jinak, snímají vozovku před automobilem. Ačkoliv má systém přívlastek „noční“, funguje spolehlivě nejen v noci, ale i v mlze nebo za jinak zhoršených viditelnostních podmínek. Výstupem může být display umístěný ve středovém nebo přístrojovém panelu palubní desky automobilu, případně na jiném vhodném místě v zorném poli řidiče, nebo je výstup vyřešen promítáním na čelní sklo vozidla, což se dle mého názoru jeví jako nejvhodnější. Systém bývá jako celek natolik propracovaný, že by řidič ani ve tmě v podstatě nepotřeboval světlomety, kdyby to nebylo účelné pro viditelnost jeho vlastního vozidla vůči ostatním účastníkům provozu. V případě nejčastějšího provedení, a to se snímáním pomocí infrakamer, jsou totiž různé objekty odlišeny barevným tónem dle své teploty. Již tento systém můžeme tedy označit za velmi vhodný pro podporu aktivní bezpečnosti chodců. Nezáleží totiž na tom, zda člověk pohybující se po vozovce je vybaven bezpečnostními prvky nebo ne, zda je mlha, silný déšť, sněžení, nebo úplná tma. Řidič má téměř vždy dostatečný a relativně včasný přehled o kompletní situaci před vozidlem, o chodcově přítomnosti a pozici na vozovce a o jeho chování. Díky tomu může řidič relativně včas zareagovat. Nevýhodou, zejména pro městský provoz, je to, že infrakamery „nevidí za roh“. Navíc řidič automobilu je stále ten, kdo chodce rozpoznává, vyhodnocuje situaci a provádí potřebné korekce. Inteligentní rozpoznávací systémy Pro eliminaci vlivu nedokonalostí a chyb řidiče je vhodné prvky aktivní bezpečnosti rozšířit o počítačové/elektronické rozpoznání chodce a automatické navázání dalších, víceméně běžných funkcí. Prostor před vozidlem a v určitém rozsahu vpravo a vlevo můžeme snímat různými způsoby – již zmíněnými infrakamerami (IR), CCD kamerami, radarem, laserem, ultrazvukem apod.. Signál ze zmíněných zařízení se stává vstupem pro inteligentní rozpoznávací systémy. Ty dokáží relativně bezpečně rozpoznat siluety chodců, případně jiných objektů. Rozpoznávání probíhá na základě typických tvarů (při využití CCD kamer, radaru, laseru) nebo na základě teplotních polí (při využití IR), kdy jsou infrakamery kalibrovány pro typické tělesné teploty lidí či zvířat. Obrázek 9: Display umístěný ve středovém panelu Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 16 Výstupem pak může být upozornění řidiče vhodným zvukovým nebo světelným signálem spolu se samotným obrazovým výstupem (v BMW známé jako Night Vision - využití infrakamer – viz. Obrázek 9, 10, 11), či barevným zvýrazněním siluety chodce na obrazovém výstupu systému. To vše dovoluje účinněji upozornit řidiče vozidla, který je pak schopen v ještě kratší době, s větším předstihem, realizovat nutné korekce jízdy. Pomyslným vrcholem je potom přímá návaznost na již zmiňovanou adaptivní kontrolu jízdy (ACC). Nyní víme, co může být vstupem a co výstupem inteligentních rozpoznávacích systémů, a také to, že dokáží relativně dobře rozpoznat chodce. Jaký je ale princip jejich činnosti? Dle mých poznatků ze cvičení a přenášek předmětu KKS/MKS (Mechatronika v konstrukci strojů) zde mohu zaznamenat, že podstatou jejich užitečné funkce bývají umělé neuronové sítě, jejichž princip osvětlím jen v krátkosti. Jedná se o napodobení struktur a funkcí lidského mozku. Tím elektronický systém nabývá schopnosti „učit se“. V jeho zrodu jsou mu vnuceny základní příklady (soubory dat), v našem případě základní tvary/siluety lidského těla pro různé případy. Systém na tomto základě a podle vstupních signálů vyhodnocuje nakolik se blíží reálný snímaný tvar těm „naučeným“. Výhodou je, že systém umožňuje i vlastní „učení“ a „poučení se z předešlých chyb“. Běžně se toto využívá u mobilních policejních zařízení měření rychlosti a zjišťování identity vozidla ke „čtení“ registračních značek. O možnosti využití pro podporu ochrany chodců jsem se dozvěděl na zajímavé přednášce prof. Glasnera, která se uskutečnila v říjnu 2008 v jedné z poslucháren na akademické půdě Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Pochopitelným i nepochopitelným problémem často zůstává záležitost převzetí právní zodpovědnosti, protože výrobci si ani v současnosti nejsou dostatečně jistí spolehlivostí svých inteligentních elektronických zařízení. To je také jeden z důvodů (krom ceny a technické náročnosti zařízení) proč nejsou výše popsané systémy ještě běžně zaváděny. Automobilový průmysl v této oblasti výzkumu a vývoje hojně podporuje společnost Microsoft, která tak zavítala do nového odvětví své činnosti. Kdo ví, jestli se v budoucnosti nebude provoz na pozemních komunikacích utopisticky podobat počítačovým hrám. Využití pre-crash senzorů Pre-crash senzory vznikly sice původně jako bezpečnostní prvek pro ochranu osádky automobilu. Dovolují totiž, aby se všechny bezpečnostní systémy vozu mohly v bezprostřední době před vlastní nehodou včas „připravit“. Co se týče ochrany chodců, ukázalo se, že v městském provozu není zbytečné při zaznamenání kritické situace např. automaticky aktivovat brzdný systém, čímž dojde k razantnímu snížení rychlosti a tím i ke snížení možných následků střetu. Při nízkých rychlostech automobilu pak díky pre-crash senzorům nemusí k nehodě vůbec dojít. Tímto způsobem lze částečně vyřešit zejména městské problémy s nepředvídatelným chováním chodců. Obrázek 10: Rozsah snímaného prostoru před vozidlem (systém BMW Night Vision) Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 17 Mobil má dnes téměř každý, dovtípili se v Nissanu Na mobilní telefony spoléhají japonští vývojáři automobilky Nissan a připravili podle toho v rámci programu ITS (Inteligent Transportation System) zajímavý systém upozornění na chodce v blízkosti konkrétního vozidla. Pro svůj nový systém využívá Nissan mobilní sítě třetí generace, která dovoluje pomocí GPS přesně lokalizovat daný mobilní telefon. V běžném provozu jsou informace z chodcova mobilního telefonu a také z vozu zasílány na centrální ITS server, který vyhodnocuje situaci a poté posílá zpět do jedoucího vozu výstražné upozornění o blížícím se chodci. Řidič tak o chodci ví a výstražný signál ho vybídne k ohleduplnější a pozornější jízdě. V automobilce se vývojáři zatím snaží zjistit, které informace jsou pro vyhodnocování situace relevantní. Jedná se o posuzování rychlosti, směru pohybu a momentální pozici chodce v přímé závislosti na pohybující se vozidlo. Pochopitelně by nebylo únosné, kdyby systém zasílal řidiči vozidla informace o každém chodci v okolí. Testování probíhá od října 2006 v prefektuře Kanagawa. V dalším plánu experimentu je zejména ladění systému. [10 – text byl částečně převzat a upraven.] Obrázek 11: Princip systému ochrany chodců v rámci programu ITS Obrázek 12: Nissan v současnosti testuje svůj systém ochrany chodců Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 18 Velikou výhodou tohoto japonského experimentu je jeho nezávislost na horizontální geometrii okolí (rohy a zároží budov atp.). Problémy může naopak způsobit zastínění ve vertikálním směru (stropy, mosty, bujná zeleň), kdy hrozí ztráta kontaktu mezi mobilním telefonem a družicemi GPS nebo vozidlem a družicemi GPS. Pro vyřešení problému zastínění by se určitě dala doplňkově využít síť GSM nebo počítačové dopočítávání podle mapy terénu a konkrétních dat předchozích pohybů obou účastníků. 3.1.3 Dílčí závěr Z toho, co bylo popsáno v rámci aktivní bezpečnosti chodců jasně vyplývá, že chodec svoji aktivní bezpečnost může vcelku snadno a relativně významně ovlivnit svým chováním a osobním vybavením pro chůzi po pozemní komunikaci. Z předchozích odstavců je také silně cítit, že systémy ochrany chodců v rámci aktivní bezpečnosti jsou založeny převážně na elektronice. To samo o sobě dostatečně vypovídá o možné (ne)spolehlivosti, nutných testováních a zlepšováních až do doby, dokud sami výrobci nebudou sto se ujmout právní zodpovědnosti za správnou funkci svých výrobků. Co se týče japonského nápadu s mobily, zajímavé jistě bude, jak přesně se povede odlišit například chodce s mobilem od pasažéra ve vozidle, který bude mít taktéž mobil u sebe. Člověk bez problémů vyvine rychlost 15 km/h, i více. Nižší a stejnou rychlostí se ovšem v určitých případech pohybují i vozidla v městském provozu. Důležité u podobných novinek je i etické hledisko. Co takhle čip pod kůži, který ponese všechna potřebná data, vyhodnotí, zda člověk jde pěšky, jede na kole nebo jede automobilem, kterým směrem a jakou rychlostí, zda hrozí srážka, na kolik by byla případná srážka nebo leknutí se závažné ze zdravotního hlediska například i vzhledem k obsahu cholesterolu v krvi a riziku infarktu příslušného nešťastníka, zda se již mají připravovat záchranáři atd.? Jestli je tohle budoucnost, tak se jí asi nechci dožít. Vše, co bylo shrnuto v tomto dílčím závěru a jistě i mnohá další fakta jasně hovoří pro nutný vývoj prvků i v rámci pasivní bezpečnosti chodců. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 19 3.2 Ochrana chodců – pasivní bezpečnost Kdyby to rozsah práce a vyhrazený čas umožňoval, dopodrobna bych se rád na tomto místě zabýval kompletní rešerší ochrany chodců v oblasti pasivní bezpečnosti. Především tím mám namysli rešerši k chodci ohleduplných konstrukčních řešení všech dílů automobilu, se kterými chodec může přijít do střetu. Vzhledem ke zmíněným okolnostem a možnostem jsem se však musel spokojit s rešerší soustředěnou pouze na kapotu, co se pasivní bezpečnosti týče. Sami se však v následujícím textu přesvědčíte, že i soustředěnost na jeden jediný díl automobilu zaujme spousty stránek zajímavých informací. Začínám ale opět chodcem samým. 3.2.1 Bezpečnostní prvky nesené chodcem Jenom velmi krátkou zmínku věnuji, ostatně jako v předchozí kapitole, tomu, co pro sebe, respektive svoji bezpečnost, může udělat sám chodec. Mnoho možností zatím dostupných není. Prky nesené chodcem by totiž neměly člověka nijak omezovat ve volném pohybu. Osobní airbag Japonci mívají opravdu zajímavé nápady. V září 2008 představili „osobní airbag pro seniory“, který má zmírnit pády a následné úrazy hlavy, páteře a pánve. Ačkoliv je tento nápad původně směřován k seniorům, pro které jsou pády a zmíněná zranění tolik typická, dle mého názoru není od věci zamyslet se nad možností využití tohoto výrobku jako „osobního airbagu pro chodce“. Jde o vestu, která v sobě skrývá airbagy podobné těm automobilovým. Pyrotechnické patrony airbagů jsou aktivovány tehdy, když elektronická čidla zaznamenají náklon a specifické zrychlení charakterizující pád člověka. S přihlédnutím k faktu, že velká část úrazů (i smrtelných) je způsobena po střetu chodce s automobilem následným pádem chodce na zem, by stačilo několik vhodných úprav tohoto výrobku pro použití k ochraně chodců při střetu s automobilem. Vesta by navíc mohla být provedena i jako reflexní, což ve výsledku zapojuje i aktivní bezpečnost. Nevýhodou je cena vesty $1250,- (cca 30 tisíc Kč). 3.2.2 Aktivní řešení kapoty 3.2.2.1 Vystřelovací kapota Obecný princip V podstatě nejjednodušším způsobem, jak zajistit dostatečný prostor pro relativně účinnou a energii pohlcující deformaci kapoty při specifickém působení tíhy a zrychlení hlavy chodce, je kapotu ve vhodnou chvíli přizvednout. V případě, že je snímači zaznamenán a Obrázek 13: Aktivovaný osobní airbag chránící před následky pádu Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 20 řídící elektronikou správně vyhodnocen náraz chodce do přední části automobilu, je kapota ve své zadní části přizvednuta aktuátory řádově o několik desítek milimetrů. Každý milimetr tohoto přizvednutí však velmi výrazně snižuje riziko, že se hlava, nebo jiná část těla, chodce zprostředkovaně skrze kapotu střetne s nebezpečně tvrdými částmi v přední části automobilu (např. hlava motoru, hlavice tlumičů, závěsy kapoty). Zámek kapoty (samostatně nebo v páru), sloužící běžně k odjištění kapoty pro její otevření, se v tuto chvíli stává otočným bodem (v podstatě jakýmsi pantem). Zdvižení kapoty způsobí i její větší zešikmení (sklon). To se samo o sobě ukázalo jako další kladný efekt, protože odvalování těla chodce tím může být vhodně usměrněno nebo i zpomaleno. Potřebné součásti Zámek kapoty samostatný nebo párový (dva zámky v určité vzdálenosti od sebe) může být konstrukčně podobný tomu běžnému. Jsou však provedena taková konstrukční opatření, aby nemohl být samovolně odjištěn v důsledku působení sil a zrychlení vznikajících při specifické deformaci a zdvižení kapoty. Akcelerometry – snímače zrychlení – jsou umístěny v předním nárazníku (2 nebo více), případně také na předním příčníku (angl. Crossmember, něm.: Querträgervorderseite) a dávají signál pro vyhodnocovací zařízení. Výkonová a řídící elektronika přijímá signály od akcelerometrů, na jejichž základě vyhodnocuje, zda se jedná o srážku s chodcem. Jde v podstatě o řídící jednotku, která v případě kladného vyhodnocení střetu automobilu s chodcem dává impuls k činnosti zařízení, které kapotu v její zadní části definovaně vertikálně zdvihne. Aktuátory jsou právě těmi zařízeními, které mají samotné fyzické zdvižení kapoty na starosti. Dle principu činnosti mohou být aktuátory pyrotechnické (Citroën C6, Jaguar XK8), plynové (Porsche Panamera) nebo mechanické – pružinové (např. nové modely Mercedes Benz) a ovládány bývají elektronicky nebo elektromagneticky. Aktuátory bývají buď umístěny paralelně k závěsům kapoty v jejich blízkosti, nebo mohou být implementovány přímo v konstrukci závěsů. Obrázek 14: Aktuátor pro vozy Mercedes Benz – vlevo v klidu, vpravo aktivovaný Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 21 Závěsy kapoty mohou být na první pohled podobné běžným závěsům v automobilech bez vystřelovací kapoty, ovšem konstrukčně jsou změněny natolik, aby umožňovali běžnou funkci otáčení a vyklápění pro otevření kapoty a zároveň i funkci vertikálního posuvu kapoty pro zajištění většího deformačního prostoru mezi kapotou a nebezpečně tvrdými částmi. Jak již bylo jednou zmíněno, v rámci závěsů mohou být implementovány i samotné aktuátory. Samotná kapota se v podstatě nemusí nikterak odlišovat od té běžné. Avšak povrch, tvar a deformační poddajnost lze vhodně konstrukčně přizpůsobit pro požadované nasměrování odvalujícího se těla chodce a pro lepší pohlcení energie od nárazu lidské hlavy. Obrázek 15: Znázornění přidaných částí systému aktivní kapoty u některých vozů MB Obrázek 16: Úhlový rozdíl mezi kapotou v klidovém stavu a vystřelenou kapotou Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 22 Výhody Vystřelovací kapota je na první pohled principielně velmi jednoduchým způsobem, jak zlepšit deformační možnosti kapoty. Konstrukce kapoty může být stejná jako u automobilů bez tohoto systému ochrany chodců, nebo jen lehce konstrukčně upravená (optimalizovaná). Nevýhody Takovéto řešení využívá ke své činnosti především elektroniku, u které je nutné klást vysoké nároky na spolehlivost, což bývá někdy problematické a tím pádem i nákladné. Samotná výroba elektronických součástí je oproti tomu haléřovou záležitostí. 3.2.2.2 Vnější airbagy Obecný princip S tím, jak šel vývoj klasických airbagů sloužících k ochraně samotné osádky automobilu, vyskytly se myšlenky využít stejného nebo obdobného principu i vně automobilu pro ochranu chodců. Od akcelerometrů až po řídící elektroniku není principielní rozdíl s předchozím systémem vystřelovací kapoty. Dokonce systém vystřelování kapoty může být vhodným doplňkem k vnějším airbagům, které jsou vystřelovány zpod kapoty směrem k čelnímu sklu. Řídící jednotka po vyhodnocení dává povel k aktivaci různě, avšak cíleně, rozmístněných vnějších vzduchových vaků ve vhodném okamžiku. Princip funkce vnějšího airbagu je obdobný airbagu klasickému, který se používá v kabině vozu. Vnější airbagy se od těch vnitřních liší zejména tvarem, objemem a povrchovým materiálem. Druhy provedení ochrany chodců vnějšími airbagy SUV vnější airbagy. Bumper Airbag, jak jej nazývá jejich výrobce společnost Autoliv, je původně určen pro zmírnění následků střetu vozu SUV s běžným osobním automobilem. Svou roli by ovšem tento tubulární vzduchový vak sehrál i při případném střetu SUV s chodcem, kdy by snížil riziko poranění dolních končetin chodce údajně až o 50 %. Stejná společnost pak pro SUV vyvinula ještě airbag určený především k ochraně chodců, který snižuje riziko poranění o hranu kapoty. Při střetu chodce s terénním automobilem totiž o následcích rozhoduje kontakt těla s hranou kapoty. V případě střetu s dítětem se s hranou kapoty nejčastěji setkává přímo jeho hlava Oba zmíněné airbagy musí být aktivovány v důsledku informace z tzv. pre-crash senzorů, které vyšlou signál řídící jednotce v dostatečném předstihu (několik milisekund) před skutečným nárazem. Při simulacích a testech na skutečném vozidle (při rychlosti 40 km/h) byl zjištěn pokles rizika poranění hrudníku z 99 % na 3 %. Obrázek 17: Princip a rozmístnění tzv. SUV vnějších airbagů společnosti Autoliv Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 23 Dalším výrobkem společnosti Autoliv je airbag ochraňující hlavu sraženého chodce před účinky nepoddajných A-sloupků nazvaný „Pedestrian Protection Airbag“ (PPA). Tyto vzduchové vaky jsou celkem dva, každý pro jeden A-sloupek, a fungují ve spojení s vystřelovací kapotou. Pak se snadno deformovatelná kapota, navíc vystřelovací, poddajné čelní sklo a ochrana před tvrdými A-sloupky pomocí airbagů stávají prvky, které synergicky dokáží relativně dobře zmírnit následky střetu chodce s automobilem. Dále existuje podle různých výrobců několik modifikací výše uvedených vnějších airbagů, které se mírně liší např. v umístění na karoserii, nebo ve svém tvaru po nafouknutí. Není však účelné uvádět zde každou z těchto modifikací, když princip i účinek jsou obdobné. Obrázek 18: Typický příklad kombinovaného řešení vystřelovací kapoty a vnějšího airbagu jako novinku představila společnost Autoliv Obrázek 19: Další možné řešení externích airbagů Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 24 3.2.3 Pasivní řešení kapoty Chceme-li zcela vynechat možné problémy se spolehlivostí, dostupností, cenou, nebo konstrukčním zakomponováním elektronických součástí, aktuátorů, vzduchových vaků a dalších součástí potřebných ke správné funkci „aktivní kapoty“, je třeba vydat se cestou konstrukčně technologických, materiálových, nebo v tomto směru kombinovaných změn. V rámci současného trhu existuje již takové množství řešení a různých koncepcí „pasivní kapoty“, že se může zdát nereálné přijít s dalším novým koncepčním řešením. A právě nové koncepční řešení „pasivní kapoty“ má za cíl uvést ve známost tato práce, jak bude později blíže specifikováno. Pro důvody takového rozhodnutí mého zadavatele nemusím chodit daleko. Jsou jimi zejména možnost potlačení nevýhod „aktivní kapoty“ a možnost snadné zakomponovatelnosti u současného modelu automobilu Škoda Fabia, Roomster (případně jejich nástupců při provedení odpovídajících konstrukčních změn). 3.2.3.1 Volný prostor Ano, je to skoro tak jednoduché, jak podnadpis vypadá. Snížit riziko zranění sraženého chodce lze provést zajištěním dostatečného prostoru pro deformaci mezi kapotou a nebezpečně tvrdými částmi (hlava motoru, hlavice tlumičů apod.). Kapota přitom může být zcela klasické koncepce. Obecně je uváděno, že volný prostor pro deformaci by měl mít nejmenší rozměr mezi kapotou a kritickými místy (80 až 100)mm. Z vlastní zkušenosti mohu poznamenat, že tento požadavek přibližně splňuje Škoda Fabia (vyráběná 1999 až 2007) při motorizaci 1,2HTP. Jde ovšem o jeden z nejmenších motorů. Ostatní motorizace by již na požadovanou hodnotu stěží dosáhly, a tak je tento, byť zajímavý fakt, nedostačující pro ochranu chodců v rámci kompletní modelové řady. Ten, kdo automobilový trh sleduje pečlivě, si zajisté všiml, že kapoty automobilů začínají být stále výše, než dříve. Je to přirozená reakce na vývoj bezpečnosti v rámci ochrany chodců, a to jak z hlediska volného prostoru, tak z hlediska optimalizace pádu chodce na kapotu při snaze minimalizovat možná zranění. Obrázek 20: Volný prostor pro deformaci mezi kapotou a motorem – Peugeot 207 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 25 3.2.3.2 Konstrukční změny výztuže kapoty Oceli se svými vlastnostmi dovolují konstruktérům provádět určité změny a optimalizace s cílem zabezpečit lepší pohlcení deformační energie. Kapoty automobilů, podobně jako ostatní plechové díly, jsou většinou vyráběny z nízkouhlíkových ocelí (IF – Intersticial free steels), které se vyznačují zejména vysokou tažností (hlubokotažné oceli), relativně vysokou pevností a nízkou hmotností (poznatky z předmětu KMM/MDMT – Materiály pro dopravní a manipulační techniku). Na automobilovém trhu existují v současnosti různé koncepce změn výztuže kapoty. Všechny se však scházejí v jediném principu, který spočívá ve vytvoření co nejvíce prvků na danou plochu, které jsou schopny relativně velkých deformací. Zjednodušeně řečeno se konstruktéři snaží probíhající deformaci vzniklé od střetu hlavy chodce s kapotou nastavit takové tvarové překážky v rámci výztuže, které jsou schopny pohltit maximum deformační energie způsobené energií kinetickou. Vhodným ukazatelem pro vlídnost kapoty k hlavě sraženého chodce se pak stává hodnota zrychlení (zpomalení) hlavy chodce (viz. kapitola 4 Zkoušení a simulace kapot). Obrázek 21: Výztuž kapoty klasické koncepce Obrázek 22: Konstrukční změny výztuže kapoty pro zvýšení ochrany chodců Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 26 3.2.3.3 Protihluková výplň kapoty (tlumení) Protihlukový díl (výplň) kapoty je každému řidiči, a zřejmě i člověku, dobře znám. Díky němu osádka automobilu ani okolí nemusí být přílišně obtěžována hlukem běžícího motoru. Tyto protihlukové díly se běžně skládají z pěny na bázi plastů (lehká polyuretanová pěna, v německy založených automobilkách „Leichtschaum“), která je pokryta speciální textilií – krycím fleecem, nebo též „Abdeckvlies“. Materiály mají zvýšenou zápalnou teplotu, takže se stávají odolnějšími proti hoření. Protihlukové díly se vyrábí lisováním za tepla, kdy dochází mimo jiné i k ostřižení celku. Zajímavostí jsou drážky slisované na minimální tloušťku (tzv. „Brennstegy), které celý díl rozdělují na vhodné sektory a při vzniku požáru slouží jako další ochrana proti jeho šíření. Dále je protihluková výplň náležitě vybavena otvory pro připevnění k výztuži kapoty pomocí „klipů“ a také „křidélky“ pro tvarové připevnění k výztuží kapoty. Ještě než jsem se tématem protihlukových výplní začal zabývat podrobněji, napadla mě možnost použít pro tyto díly struktury podobné plástvím. Odůvodnění je jednoduché. Při zkoumání skutečných včelích pláství jsem si uvědomil neobyčejnou tuhost celku a zároveň možnost relativně snadné a velké lokální deformace. Dalším podnětem byla zkušenost s výměníkem chladiče. Ačkoliv nejde o hexagonální strukturu, jemné, ale jako celek tuhé hliníkové lamely se deformují např. už jen přímým nárazem včely, nebo malého kaménku, při jízdě automobilu. Materiálem pro zhotovení by mohl být např. hliník, plast, nebo i tvrzený papír. Jaké bylo mé překvapení, když jsem na podobné koncepční řešení narazil. Zpráva společnosti Rieter Automotive Systems (Acoustic-and Energy Absorbing Front Module Concepts for Pedestrian Protection) z března roku 2006 vypovídá o koncepci konstrukčně materiálové změny protihlukové výplně nazvané PedSafe. Bohužel se mi nepodařilo zjistit, zda, a případně ve kterých automobilech, našla uplatnění jako celek. Ovšem Volvo V70 (modelový rok 2008) využívá blíže nespecifikovanou „plástev“ (honeycomb) pro přední hranu kapoty – to má mít za následek snížení rizika poranění nohou, pánve a břicha sraženého chodce, případně dalších částí těla (včetně tolik ohrožené hlavy u sraženého dítěte). Obrázek 23: Ukázky tlumení kapoty klasického provedení s běžnými prvky Obrázek 24: Struktura kapoty PedSafe Obrázek 25: Struktura výplně PedSafe Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 27 Ale vraťme se zpět ke koncepci PedSafe. Úprava spočívá v aplikaci popisované „včelí plástve“. Vnější plech kapoty zůstává v podstatě nezměněn. Podle údajů, které byly dostupné, je protihluková a energii pohlcující výplň vyrobena v různých svých částech z různých materiálů nebo jejich kombinací – např.: polyuretan, skelná vlákna, tvrzený papír, plsť, hliník. 3.2.3.4 Celková změna koncepce kapoty Sendvičová konstrukce kapoty s využitím přírodního materiálu, jakým je např. sláma, plastový či kompozitní povrch kapoty. To jsou řešení, o kterých jsem v dřívější i nedávné minulosti zaslechl na veletrzích nebo v médiích. Ovšem nalézt v současnosti uplatněné řešení tohoto typu se ukázalo jako nereálné. Důvody mohou být různé, nejpravděpodobnější jsou ale jen dva. Buď v této oblasti vývojáři ještě nedošli tak daleko, aby bylo možné v rozumné míře výsledky prezentovat, nebo jsou tato řešení vhodně skrytá a k detailním informacím není možné se dopracovat. Z toho, co jsem doposud zaznamenal, by sendvičová kapota měla spočívat v jednodílném celku. Povrchový plech kapoty, výztuhu i protihlukovou výplň nahrazují kompozitní materiály založené na skelných či jiných vláknech, popř. polykarbonátu, a polyuretanová pěna jako vrstva sendvičové konstrukce, která pohlcuje hluk a vibrace. Společnost Dow Automotive, která se specializuje na kompozitní materiály, v jedné ze svých prezentací uvádí několik konceptů nových kapot. Vždy se však jedná z konstrukčního hlediska o vícedílnou kapotu, kde je pro její povrch a vyztužení využito buď polykarbonátu nebo klasicky ocelového plechu. Pro protihlukovou izolaci a jako hlavní prvek pohlcující deformační energii je využito pěnového jádra kapoty. Obrázek 26: Tlumení kapoty koncepce PedSafe částečně doplňuje funkci výztuže Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 28 3.2.3.5 Přídavný ochranný díl Ačkoliv se v tomto odstavci již vyhnu konstrukci kapoty, považuji za přinejmenším zajímavé uvést řešení, na které jsem při provádění rešerše narazil. Týká se totiž ochrany před vlivy střetu v oblasti dolních končetin a pánve dospělého chodce nebo hlavy dítěte. Ochranný díl působí v místech nárazníku, mřížky chladiče a přední hrany kapoty. Britská společnost Concept Mouldings Ltd. uvádí na trh přídavný modul pro větší osobní automobily a dodávky. Slovo přídavný platí pouze v současnosti. Do budoucna se uvažuje o využití tohoto bezpečnostního modulu v sériové výrobě. V podstatě jde o díl vytvořený z polyuretanové pěny s vhodnou povrchovou úpravou (např. pogumování). Díky materiálu bylo možné modul snadno upravit designově pro různé automobily. Uplatnění najde zejména na vozech SUV, kde může tvořit současně i vhodný designový doplněk. A nemusí sloužit jen k ochraně chodců. Spolehlivě dokáže vůz ochránit před šrámy z tzv. parkovacích nehod, nebo dokáže zmírnit typické městské nehody vznikající v kolonách. Společnost se soustředila především na domácí automobilku Land Rover, ale provedením jen několika málo, a to zejména designových, úprav, bylo možné tyto bezpečnostní moduly prakticky použít na dalších vozech kategorie SUV a dodávkových automobilech. Jistě by bylo možné využití i pro osobní automobily, ovšem nebylo by to natolik účelné vzhledem k proporcím přední části. Typickými nositeli přídavného bezpečnostního modulu od společnosti Concept Mouldings je v kategorii SUV Ladn Rover Range Rover, Jeep Cherokee a v kategorii dodávkových automobilů např. Renault Trafic/Opel Movano nebo Mercedes Benz Vito. Obrázek 27: Struktura a názorné řezy sendvičové kapoty společnosti Dow Automotive Obrázek 28: Přídavný ochranný modul Obrázek 30: Testování ochranného modulu Obrázek 29: Aplikace modulu na MB Vito Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 29 4 Zkoušení a simulace kapot 4.1 Příslušné normy Jak je obecně známo, normy vznikají podle zeměpisných oblastí, nebo podle oblastí zájmu společnosti. V rámci ochrany chodců jsou k dispozici normy z různých oblastí světa (z nejvýznamnějších Japonsko, Austrálie, Amerika, Evropa, ale také např. i lokálnější, jako Korea apod.). Vývojem norem pro zkušební metody k posouzení ochrany chodců se zabývají čtyři hlavní skupiny. United States National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), European Experimental Vehicles Committee (EEVC), International Standards Organisation (ISO) a International Harmonised Research Activities (IHRA). Jejich názvy dostatečně vypovídají o konkrétním rozsahu a oblasti působení té dané skupiny. Většinou jsou však jejich rozsahy působnosti ještě mnohem širší, než název napovídá. Pro účely této diplomové práce a její případný technicko společenský přínos je postačující podrobněji se zabývat evropskými a částečně celosvětovými poznatky a normami zmíněných skupin. 4.1.1 EEVC Evropský výbor pro zkoušení vozidel, v originálním znění European Experimental Vehicles Committee (v současnosti přejmenovaný na European Enhanced Vehicle – safety Committee), v rámci pracovních skupin WG 10 a 17 (Working Groups) hraje hlavní roli ve vývoji zkušebních procedur prvků pro ochranu chodců. V následujícím textu je podrobněji rozebrána problematika testování nárazu hlavy sraženého chodce na příď automobilu, kterou se, mimo jiné, EEVC zabývá. Základním termínem, který bude dále několikrát zmíněn, je „HIC“ (Head Injury Criterion). HIC je kritérium, kterým se hodnotí možné zranění hlavy chodce sraženého automobilem. Kritérium vychází z průběhu zrychlení (zpomalení) modelu hlavy po nárazu na kapotu – při její deformaci v časovém úseku maximálně 15ms. Časový úsek je volen tak, aby zahrnoval nejvyšší dosažené hodnoty zpomalení. Vzorec pro výpočet kritéria je uveden níže. ( ) 2 1 2,5 2 1 2 1 1 t t HIC a dt t t t t ? ? = ? × × ? × - ?? - ?? ? Kritérium vycházející z hodnoty zrychlení v určitém čase je takto sestaveno proto, že lidský organismus a orgány mohou být bez následků nebo s určitou mírou následků vystaveny jen danému maximálnímu přetížení (zrychlení) po stanovenou určitou dobu. Od roku 1987 byl v rámci pracovní skupiny WG10 postupně stanoven postup zkoušek pro zjištění míry ochrany chodců, konkrétně pak, že při nárazové zkoušce hlavy chodce na příď automobilu v rychlosti 40km/h nesmí kritérium HIC překročit hodnotu 1000 pro 2,5kg vážící model dětské hlavy a pro 4,8kg vážící model hlavy dospělého člověka. Finální norma však byla sestavena až v roce 1994 a schválena v roce 1996. V květnu 1997 se původní členové WG10 sešli k diskuzi o technickém pokroku a nových směrech vývoje v rámci ochrany chodců s ohledem na existující zkušební metody. V důsledku tohoto jednání byla ustanovena nová pracovní skupina WG17 „Pedestrian Safety“ s dvěma hlavními úkoly. Zaprvé zrevidovat zkušební metody stanovené finální zprávou z roku 1994 a navrhnout možné úpravy se zohledněním nových skutečností a existujících dat vyplývajících Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 30 ze statistik nehodovosti, nových biomechanických poznatků a výsledků dosavadních provedených zkoušek. Druhým úkolem bylo připravit vypovídající příspěvek o ochraně chodců pro pracovní skupinu IHRA. V rámci prvního úkolu pak WG17 vypovídá, že z nedávných statistik dopravních nehod byl analyzován, mimo jiné, pokles podílu zranění způsobených přední hranou kapoty moderních osobních automobilů. Ovšem čelní sklo a tzv. A-sloupky těchto automobilů jsou velmi významnými oblastmi vzhledem k možným zraněním chodce a dosud nebyly testováním pokryty. Doporučuje se tedy další vývoj zkoušek ve zmiňovaných oblastech. Zpráva WG17 dále vypovídá o tom, které testovací metody by měly být zařazeny v Evropské směrnici pro ochranu chodců. Zmiňuje se pak zejména o nutnosti zvýšení významu testování nárazu modelu dětské hlavy. Následně byly v rámci programu IHRA vypracovány zkušební metody vhodné pro dopady impaktorů (zkušebních těles – například model hlavy, nohy, apod.) rychlostí (30 až 50) km/h. Pro danou rychlost vozidla jsou rychlost a dopadový úhel impaktoru stanoveny podle počítačové simulace zohledňující tvar příslušného vozidla. 4.1.2 Euro NCAP a zkoušky pro posuzování ochrany chodců Evropská organizace Euro NCAP patří do rodiny NCAP (New Car Assessment Programs) a jistě se vžila do podvědomí všech lidí z různých společenských i odborných vrstev v celé Evropě. Díky výsledkům zkoušek této organizace se lidé naučili před koupí automobily posuzovat dle zcela nového kritéria – bezpečnosti. Zkušební metody Euro NCAP ve své podstatě vycházejí z poznatků Evropského výboru pro zkoušení vozidel EEVC WG17. Metodika zkoušení dle Euro NCAP je detailně popsána 50 stranami A4. Pro účel této diplomové práce je však významné vědět několik základních faktů pro provedení přibližného srovnání současného a inovovaného řešení. Obrázek 31: Praktická zkouška dopadu impaktoru na kapotu dle EuroNCAP Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 31 4.1.2.1 Dopadová rychlost Dopadová rychlost závisí na různých parametrech – např. rychlost vozidla, rozměry přídě automobilu, výška chodce, aktuální pozice chodce vůči automobilu v momentě srážky. Po provedení množství testů a počítačových simulací se v průběhu let ukázalo, že nejvhodnější jednotnou dopadovou rychlostí pro možnost hodnocení bezpečnostního kriteria (HIC) většiny automobilů je 40km/h pro model dětské hlavy i model hlavy dospělého člověka. Konkrétně norma EEVC WG17 stanovuje rychlost 11,1± 0, 2m× s-2 . 4.1.2.2 Dopadový úhel Taktéž na základě množství testů a počítačových simulací byly stanoveny dopadové úhly modelu hlavy na kapotu 65° od horizontální roviny pro hlavu dospělého člověka a 50° pro dětskou hlavu. Pro úhly jsou stanoveny tolerance. ±2° 4.1.2.3 Impaktory – modely hlavy Model hlavy dospělého člověka a dítěte se liší v rozměrech, které jsou specifikovány přiloženými skicami (PŘÍLOHA č. 1). Z toho vyplývají logicky i rozdíly v hmotnostech a momentech setrvačnosti (PŘÍLOHA č. 1). Hlavní těleso impaktoru tvoří homogenní hliníková slitina a je částečně potaženo vinylovou kůží. Těžiště by se mělo nacházet přesně ve středu koule (hlavního tělesa) s tolerancí ±5mm . Uvnitř hlavního tělesa je umístěn jeden tříosý, popřípadě tři jednoosé akcelerometry. 4.1.2.4 Místa dopadu Podle metodiky EuroNCAP je povrch kapoty rozdělen do dvou základních zón – pro náraz dětské hlavy a pro náraz hlavy dospělého člověka. Na kapotě je zakreslena síť, která ohraničuje prostor možného dopadu impaktoru a zároveň člení povrch kapoty na další menší segmenty. Je logické, že nelze kapotu zkoušet v místě každého jejího bodu povrchu, nebylo by to ani účelné. Při samotných zkouškách jsou vybrána místa, která se jeví vzhledem k možnému střetu kapoty s hlavou chodce kritické. Jde o místa, kde se předpokládá vyšší hodnota HIC, např. oblast závěsů kapoty, hlavic tlumičů, výztuhy kapoty, lemů a výrazných hran, oblast kapoty nad velmi tuhými částmi motoru a nad ostatními částmi, které zmenšují prostor pro bezpečnou deformaci kapoty. Přesná místa nárazu nejsou žádnou normou pevně stanovena. Požadováno ovšem je, aby byly provedeny minimálně tři nárazové zkoušky pro každou oblast kapoty (jak pro oblast dětské hlavy, tak pro oblast hlavy dospělého člověka). 4.1.2.5 Certifikace impaktoru Aby bylo možné výsledky zkoušek jednotlivých kapot zodpovědně porovnávat, je třeba, aby byl impaktor certifikován – tzn. odpovídal podmínkám stanoveným normou. Certifikace se provádí nárazem dokonale tuhého válcovitého tělesa o hmotnosti 1kg a průměru čelní nárazové plochy 70mm stanovenou rychlostí do impaktoru, který je zavěšen volně v prostoru na nehmotných závěsech o délce minimálně 2m a je odkloněn od horizontální roviny v úhlu 25° až 90°. Certifikovaný hlavový impaktor by měl během nárazu vykazovat maximální zrychlení v určitém povoleném rozsahu. Konkrétní hodnoty nárazové certifikační rychlosti a rozmezí zrychlení pak závisí na tom, zda je certifikován hlavový impaktor simulující hlavu dítěte nebo dospělého člověka. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 32 5 Ustanovení současného řešení 5.1 Škoda Fabia II Škoda Fabia II. generace je v České republice nejvyhledávanějším novým vozem. Také na pozemních komunikacích potkáte fabií více než dost. To si samo osobě vynucuje řešit u tohoto modelu otázku ohleduplnosti k chodcům. I když je právě Škoda Fabia jedním z nejoblíbenějších automobilů v ČR, nikdo by si určitě nepřál být tímto vozem sražen, coby neopatrný chodec, a zejména pak I. generací tohoto, jinak v mnoha ohledech dobrého, vozu. Škoda Fabia II má jako taková velmi dobré výsledky v hodnocení EuroNCAP. Ovšem v oblasti ochrany chodců je stále co zlepšovat. Nicméně podívejte se na výsledky sami. Platí, že čím vyšší je počet barevně vyznačených hvězd, tím vyšší je úroveň bezpečnosti v dané kategorii. Celkový počet hvězd pak značí maximální možné hodnocení. Ochrana dospělé osádky automobilu: Ochrana dětské osádky automobilu: Ochrana chodců: 5.2 Kapota klasické koncepce Od zadavatele diplomové práce jsem obdržel 3D modely hlavních částí kapoty fabie s vyznačenými konturami největšího dodávaného motoru (1,9 TDI), který je pro posuzování ochrany chodců významný a adekvátní. Z poskytnutých materiálů vyplývá, že kapota je klasické konstrukční i materiálové koncepce. Její stavební struktura je tedy následující: vnější ocelový plech, vnitřní výztuha z ocelového plechu, protihluková výplň. Specifickou konstrukcí vnitřní plechové výztuhy, strukturou protihlukové výplně a ve výsledku kompletní koncepcí kapoty je zde dosaženo dvouhvězdičkové ochrany chodců dle metodiky EuroNCAP. Protihluková výplň je provedena z polyuretanové pěny potažené speciální textilií – krycím fleecem a její výroba probíhá klasickým způsobem lisování za tepla (podrobněji popsáno výše viz. kapitola 3.2.3.3 Protihluková výplň kapoty (tlumení) ). Obrázek 32: Grafický rozbor dosažených výsledků ochrany chodců dle místa dopadu impaktoru. Vývoj je třeba zaměřit především na červená místa (nejhorší výsledky). Zelená značí dobré výsledky. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 33 6 Zpřesnění zadání Přibližně v době provádění průzkumu současného stavu došlo na základě impulsů od zadavatele ke zpřesnění zadání. Z toho vzešly určité okrajové podmínky pro další práci. V následujících odstavcích jsou přehledně uvedena všechna vyplývající fakta. Navržené změny kapoty by měly být použitelné jako modifikace současného řešení. Vnější tvar současné kapoty musí zůstat zachován vzhledem k celkovému designu. Tvar současného řešení kapoty patrný z pohledu na její rub (zevnitř – od motoru) by měl být zachován. Volný prostor mezi kapotou a největším dodávaným motorem současného řešení by měl zůstat zachován. Změna současného řešení kapoty musí být vyřešena ve smyslu pasivní kapoty. Veškerá výše uvedená zpřesnění zadání se v následujícím stávají také položkami specifikace požadavků na inovativní řešení kapoty, v některých variantních návrzích však nemusí být zcela respektována, nebo mohou být překročena. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 34 7 Výběr konkurenčních řešení 7.1 Problematika výběru Pokud má být dosaženo zlepšení nebo inovace vybraného současného řešení, je vhodné stanovit si konkurenční řešení. V případě této diplomové práce to není však tak snadné, a to hned z několika důvodů, které mají v principu jediného společného zástupce – utajení. Konkurenční řešení se vybírají proto, aby bylo umožněno současné a inovované řešení relevantně porovnávat proti již existujícím datům a faktům. Tím je možné také s předstihem přibližně určit, nakolik by mohlo být inovované řešení úspěšné na trhu. Značné tajnosti různých výrobců však výběr konkurenčních řešení dostatečně znesnadňují. 7.2 Metodika výběru Pro konkrétní případ pasivní kapoty je nutné vybrat konkurenční řešení pasivní kapoty, pokud možno ze stejného segmentu automobilů. Ideálním stavem je, jsou-li taková řešení nalezena alespoň tři. 7.3 Vybraná konkurenční řešení Vhodným konkurenčním řešením by byla kapota automobilu Suzuki Swift. Velikostně jde o vůz téměř shodný se Škodou Fabia a při testech ochrany chodců obdržel 3 hvězdičky. Pravděpodobně se jedná o pasivní řešení kapoty. Bohužel ale není možné z dostupných zdrojů zjistit detailnější konstrukční a materiálovou strukturu kapoty. Podle svých obecných znalostí v oblasti automobilového průmyslu se ale domnívám, že klasická koncepce kapoty je u vozu této kategorie nejpravděpodobnější. Kapotu Suzuki Swift tedy není možné s jistotou možnosti porovnávání většiny parametrů zařadit mezi konkurenční řešení. Způsobem jak data získat by bylo navštívit například autorizovaného prodejce nebo servis, avšak toto řešení není adekvátní k poměru získaná data/nákladnost takového konání. Jako další konkurenční řešení by bylo možné označit kapotu nového Seatu Ibiza (testován v roce 2008). I tu jsem ovšem vyloučil z výběru konkurenčních řešení z důvodu nemožnosti zjištění koncepce a struktur kapoty. Navíc se jedná o koncernové řešení, a tak by se účel v tomto případě pravděpodobně minul účinkem. Stejně tak by bylo možné zařadit kapoty vozů Opel Corsa, Fiat Grande Punto, Mazda 2, nebo Honda Jazz. Všechny zmíněné vozy si vedli v testování ochrany chodců velmi dobře. Problémem stále zůstává, že o konstrukci a materiálech je možné pouze spekulovat. Z toho důvodu bylo možné stanovit pouze jediné, ale zato relativně povedené řešení kapoty. 7.3.1 Peugeot 207 Další kapotou, která splňuje požadavky stejné kategorie automobilu jako je automobil nesoucí současné řešení kapoty, je pasivní kapota automobilu Peugeot 207. S jistotou je možné ji zařadit mezi konkurenční řešení, protože díky serveru Carbodydesign.com bylo možné získat přesnější informace právě o typu řešení kapoty (pasivní). Získání informací ohledně přesné konstrukční a materiálové struktury pomocí tiskovin a internetu se opět ukázalo jako nadlidský úkol. Takže nebylo možné vytvořit ani srovnávací konkurenční model pro simulaci. V tomto případě jsou získaná data dostačující jen pro přibližné vzájemné Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 35 porovnání vlastností vztažených k ochraně chodců a porovnání naplnění specifikace požadavků mezi současným, inovovaným a tímto konkurenčním řešením. Např. hodnocení z hlediska ceny je určeno přibližně na základě ceny celého vozu, obdobně jako některá další hodnocení. Koncepce kapoty Peugeotu 207 je velmi podobná současnému řešení kapoty fabie. Vyplývá to mimo jiné z oficiálních ilustrací automobilky Peugeot uvedených na serveru Carbodydesign. Peugeot 207 obdržel při testech ochrany chodců 3 hvězdičky. Na tomto místě je vhodné porovnat dosažené výsledky ochrany chodců v testech EuroNCAP Škody Fabia II a Peugeotu 207. Zatímco Fabia dosahuje dobrého hodnocení v oblasti kapoty nad motorem v její pravé polovině a špatného hodnocení na přední hraně kapoty a v levé polovině kapoty nad motorem, Peugeot 207 vykazuje výsledky opačné (špatné a průměrné hodnocení kapoty nad motorem v celé šíři a dobré hodnocení na přední hraně kapoty). Kapota Peugeotu 207 je příznivější pro náraz hlavy dítěte, kapota Škody Fabia II je naopak příznivější pro náraz hlavy dospělého člověka, ale jen v jedné svojí polovině. V oblasti hlavic tlumičů a hrany kapoty před čelním sklem mají oba vozy hodnocení přibližně stejné. Obrázek 33: Výsledky dle EuroNCAP Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 36 8 Specifikace požadavků Postupem času, jak probíhala má práce na splnění zadání, vyplývaly na povrch různé požadavky, které by měla kapota splňovat. Při samostatné práci je obtížné vyhledat všechny nutné požadavky, byla by vhodnější metoda brainstormingu v rámci týmu, ale i tak jsem, myslím, nashromáždil dostatek požadavků, dle kterých lze vyvodit určitá další hodnocení a pomohou při sestavování transformačního systému a příslušných funkcí. Jako celek potom veškeré zhotovené grafiky, tabulky a grafy zakládají určité „mapy“ řešeného problému. Požadavky (na charakteristiky) k vnějším vlastnostem TS vztaž. k transf. procesům životních etap TS Požadovaná hodnota a příp. tolerance Váha (1 - 4) (1) Pož. k (hlav. i asist.) provozním funkcím/účinkům: Technický systém: • Kapota osobního vozu rozměry zachování základních rozměrů 4 hmotnost vhodná ke způsobu otevírání 4 absorpce nárazové energie zlepšení křivky zrychlení (HIC mensi 1000) 4 průnik hluku z motorového prostoru dB mensi 80 3 Crash proces: deformace při střetu s chodcem v mezích volného bezpečného prostoru 4 deformace při havárii (ne s chodcem) maximální možná 2 Zkušební impaktory: parametry dle normy EuroNCAP 3 (2) Pož. k ostatním provozním vlastnostem: •Prostředí: - Souhrnná charakteristika běžný městský provoz 4 • Četnost použití: - Souhrnná charakteristika denně 4 • Životnost: - Souhrnná charakteristika vztahuje se k živ. aut. (min. 20 let) 3 • Údržba: - Souhrnná charakteristika bezúdržbové 3 (3) Pož. k vlastnostem pro předvýrobní procesy a výrobu: • Vhodnost pro konstruování, Tg. a Org. přípr. Výroby: - Souhrnná charakteristika vysoká 3 • Náročnost na vyrobení a montáž: - Souhrnná charakteristika v sériové výrobě nízká 4 • Druh výroby: - Souhrnná charakteristika velkosériová 4 (4) Pož. k vlastnostem pro distribuci: • Skladovací prostor: - Souhrnná charakteristika minimální, dodávky JUST IN TIME 3 • Manipulace při dopravě a instalaci: - Souhrnná charakteristika mechanizovaná, paletováno 3 (5) Pož. k vlastnostem pro likvidaci: • Demontovatelnost: - Souhrnná charakteristika jednoduchá 4 • Recyklovatelnost: - Souhrnná charakteristika jednoduchá a vysoká 4 Tabulka 1: Část tabulky specifikace požadavků. Kompletní tabulka v PŘÍLOZE č. 2 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 37 9 Transformační proces zařízení (produktu) V této chvíli je třeba definovat vstupní a výstupní operand i operátor procesu. V případě mojí diplomové práce začíná zmiňovaný proces vlastní jízdou automobilu a výskytem chodce na pozemní komunikaci, pokračuje srážkou chodce s přídí automobilu, odloučením (ne)zraněného chodce od přídě automobilu (od kapoty) a končí stavem chodce a kapoty po střetu a opětovným běžným provozem automobilu. Samozřejmě je ale nutné uvažovat i další základní scénáře. Snahou je, aby chodec nebyl vůbec zraněn, nebo byla možná poranění (v tomto případě se zabývám poraněními hlavy) minimalizována na nejnižší možnou mez. Bylo by možné do transformačního procesu zahrnout a zpracovat veškeré možné alternativy s uvažováním ochrany chodců ze všech hledisek – aktivní i pasivní bezpečnosti a v oblasti pasivní bezpečnosti uvažovat aktivní i pasivní řešení kapoty. Rozsahem zpracování toto však není možné, proto bude transformační proces „omezen“ na popis ochrany hlavy chodce v oblasti pasivní bezpečnosti a pasivního řešení kapoty, které je cílem inovace v této diplomové práci. Ostatní základní scénáře transformačního procesu budou paralelně zaneseny. 9.1 Černá skříňka Metodika, nazývaná mimo jiné „černá skříňka“ (angl. Black Box) ukazuje vstupní i výstupní stav transformačního procesu. Přesná skladba a hlavní funkce operátoru (činitele) procesu zůstávají skryté. Postup černé skříňky však dává dostatečný prostor pro prvotní představy a práci konstruktéra/vývojáře dle svých zkušeností a dává také dostatečný prostor ke kreativitě. Většinou je v této fázi určen jakýsi nástin budoucí systematické inovační práce. Ovšem v případech, kdy je konstruktér v dané problematice dostatečně zkušený, se může stát i to, že další metodika je zbytečná pro svoji časovou náročnost a je možno přejít k vlastnímu procesu konstruování. Dojde-li pak při konstruování k častému přerušování práce z důvodu určitých nejasností nebo problémů s dílčími řešeními, je dobré se vrátit k procesu systémového navrhování od místa, kde byl tento proces uměle zastaven, nebo, pokud to situace dovolí, navázat na proces v nejvhodnějším místě vzhledem k aktuální rozpracovanosti konstrukčního projektu. 9.1.1 Konkrétní nápady ve fázi černé skříňky První myšlenkou je rozměrný a stále nafouknutý vzduchový vak v prostoru mezi motorem a kapotou automobilu. Vzduchový vak by měl udržovat konstantní tlak a rozměr v horizontální rovině. V rovině vertikální by měl být dobře deformovatelný a měl by plynule utlumit náraz hlavy chodce na kapotu. Ihned ovšem vyvstává několik otázek a námětů Obrázek 34: Černá skříňka - definice operandů a operátor s prostorem ke kreativitě Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 38 k technickému řešení, jako např. možnost tlakové stálosti z hlediska těsnění, z hlediska nestálých teplot ve vymezeném prostoru, chemická odolnost a odolnost proti hlodavcům. Vytvoření negativního reliéfu vnitřní výplně kapoty vůči obalové křivce motoru spolu s použitím jiných materiálů vnitřní výplně kapoty by mohlo znamenat určité zlepšení (větší plynulost) křivky zpomalení hlavy po nárazu do kapoty předepsaným způsobem (tak, jak je popsáno v metodice EuroNCAP). Negativním reliéfem je myšleno, že tam, kde je motor kapotě blíže, bude místně silnější vnitřní výplň kapoty a naopak. Obrázek 35: Pasivní vzduchový vak jako prvotní kreativní návrh Obrázek 36: Negativní reliéf výplně kapoty vůči obalové křivce motoru Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 39 U tohoto nástinu řešení již ovšem nyní vyvstává problematika volného prostoru pro deformaci kapoty – mohlo by to totiž znamenat, že kapoty bude třeba umisťovat v horizontální rovině ještě výše než nyní, nebo motory přibližovat více k zemi, případně konstrukci motoru snižovat (možno také použít motory nízké konstrukce typu Boxer nebo Wankel). Dalším nápadem na inovaci pasivního řešení kapoty je konstrukční změna nebo optimalizace tvarů plechové výztuže kapoty, neboť vnitřní i vnější tvar kapoty by měl zůstat dle zpřesněných požadavků zadání zachován. Jak optimalizovat, nebo kterým směrem se vydat, to může být téma pro další rozpracování zatím značně kusé myšlenky. Zajímavostí jistě je, že nápady, které lze zařadit do kategorie „černá skříňka“ jsem zachycoval a zpřesňoval ve své mysli převážně v černé a tiché noci, noci podobné právě zmiňované skříňce. Po dlouhé denní práci, kdy jsem se dopracoval konečně až k zaslouženému odpočinku, mi častokrát po pár desítkách minut nedala mysl spát a musel jsem začít opět pracovat a zachytit ony myšlenky a jejich zpřesnění. 9.2 Návrh operátora Tak pečlivě, jak černá skříňka soustřeďuje myšlenky a pozornost ke správné definici vstupního a výstupního stavu, a tak, jak důkladně dává prostor ke kreativitě a práci „ze zkušenosti“ a uvolněné mysli, je třeba nadefinovat rámcově funkce a vlastnosti činitele/operátora transformačního procesu, který bude jasně a logicky upravovat stávající stav na stav nový. 9.3 Úplný návrh transformačního procesu Existují 4 základní druhy vlivů, se kterými je třeba v úplném návrhu transformačního počítat. Lidské vlivy jsou ty, které mají co dočinění s člověkem jako objektem obsluhujícím zařízení, nebo s člověkem, jako objektem dotčeným funkcí zařízení. Informační vlivy jsou nepřehlédnutelné a velmi významné, protože bez informací není důvodu k akci nebo započetí, trvání a skončení úkonů, ke kterým je zařízení určeno. Nezáleží pak na tom, zda je zařízení ovlivňováno informacemi přímo, nebo zprostředkovaně jiným objektem, který je schopen informace přijímat, zpracovávat a na jejich základě konat. Materiálové vlivy na transformační proces spočívají především v poskytnutí prostředků k vlastní fyzické existenci zařízení a k zajištění jeho hlavních i vedlejších funkcí. Obrázek 37: Hrubé a názorné nadefinování základních funkcí a vlastností operátora Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 40 Energetické vlivy se svojí charakteristikou velmi podobají těm materiálovým. Jsou ale specifické svojí nehmatatelností. Energetické vlivy nemají sice vliv na fyzickou existenci zařízení, ale významně ovlivňují vlastní existenci transformačního procesu, který je zařízením zprostředkován. Pro další práci na vývoji nového konceptu kapoty bylo v podstatě nutné, abych popsal celý její transformační proces a vytvořil tím další mapu vhodnou pro orientaci v problematice. Na níže uvedené grafice úplného návrhu transformačního procesu lze jasně vidět všechny etapy a funkce kapoty během standardního provozu, během její přímé aplikace pro ochranu sraženého chodce, nebo během procesu nárazu do překážky. Hlavní vstupní i výstupní operandy jsou vždy párové – jednou pro případ standardního provozu a procesu srážky s překážkou, podruhé pro případ ochrany sraženého chodce. Obrázek 38: Náhled na úplný návrh transformačního procesu, v chlopních je volně vložen výtisk v plné velikosti a s kompletně čitelným textem Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 41 10 Hlavní a vedlejší funkce zařízení (produktu) 10.1 Hierarchický funkční strom Na základě navrženého modelu transformačního procesu požadavků k provozním funkcím jsem sestavil hierarchický funkční strom, který přehledně zobrazuje jednotlivé hlavní provozní funkce a funkce asistující (vedlejší). Dále je z funkčního stromu navázána odnož na další subsystém. Jde spíše o ukázku možností a způsobu provedení dalšího rozvinutí „mapy“ Design Science, proto je funkční strom rozvinut pouze na subsystém „tlumení“. Obrázek 39: Náhled na rozvinutý hierarchický funkční strom, v chlopních je volně vložen výtisk v plné velikosti a s kompletně čitelným textem Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 42 11 Morfologická matice V morfologické matici jsou zaneseny určité významné funkce (hlavní i vedlejší), u kterých je třeba volit variantní řešení. Každá funkce přitom může být realizována různými orgány – nositeli funkcí. Morfologická matice tudíž umožňuje vytvořit různé varianty – cesty, které mají navzájem shodné funkce, avšak jednotlivé varianty ke splnění těchto funkcí mohou používat různé orgány. V následující morfologické matici jsou uvedeny funkce z hlediska řešení konceptu ochrany chodců nejvýznamnější i funkce další proto, aby byl popis a následná tovrba variantních řešení kompletní. Z důvodu, že se v diplomové práci zabývám konceptem, jsou řešení obecnější a nezabývají se přílišnými technickými detaily. Morfologická matice také obsahuje variace dále neřešených funkcí, čímž se však může stát vhodným odrazovým bodem pro jinou práci řešitele obdobného tématu. Ačkoliv byla podrobně popsána celá funkční struktura, hlavní a vedlejší funkce a celý transformační proces v průběhu provozu kapoty osobního automobilu, pro další konkretizaci by bylo třeba rozvinout zmíněné popisy na jednotlivé díly, jakožto subsystémy systému kapota! Z hlediska koncepce postačí naznačit přibližné řešení vnějšího i vnitřního (výztuhy) plechu kapoty, protihlukové výplně a případně ještě dalších částí, ovšem pro konečný vývoj a konstrukci jednotlivých dílů je vhodné taktéž pro ně aplikovat poznatky Design Science, které mohou (i nečekaně) nabídnout zajímavá konstrukční řešení a alternativy. Jako vhodnou a zároveň reálnou ukázku rozvinutí struktury do nižší (a zároveň podrobnější) hierarchické úrovně jsem sestavil hierarchický funkční strom (viz. kapitola 10.1 Hierarchický funkční strom) dílu tlumení kapoty (vnitřní protihlukové výplně) a jeho příslušnou morfologickou matici. S požadavky na funkce tlumení kapoty jsem se takto dopodrobna seznámil díky předdiplomní praxi ve společnosti Naretec s.r.o.. Obrázek 40: Náhled na morfologické matice tech. systému kapota a tech. subsystému tlumení (vnitřní výplně) kapoty, v chlopních je volně vložen výtisk v plné velikosti s kompletně čitelným textem a volbou variací Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 43 12 Variantní řešení V následujících podkapitolách budou z hlediska konstrukčních a ekonomických změn (vzhledem k současnému řešení) popsána dvě variantní řešení vycházející z morfologické matice, a poté budou v samostatné kapitole vzájemně porovnána pro stanovení jednoho variantního řešení k dalšímu rozpracování. 12.1 Variantní řešení A Řešení A je orientováno na maximální možné zlepšení příznivosti kapoty vzhledem k nárazu hlavy chodce při současném zachování přiměřené hladiny nákladovosti pro segment malých vozů. Zachována bude současná konstrukce vnějšího plechu kapoty, vzhledem k nutnosti dle požadavku zadání na zachování vnějšího tvaru kapoty. Nedojde k ovlivnění nákladů. Výztuha (vnitřní plech) kapoty zůstane v principu a základním tvaru také zachována, dojde k určitým úpravám, které lze nazvat optimalizací a které budou řešeny dále. Nemělo by tudíž dojít ke zvýšení přímých výrobních nákladů, dojde k jednorázovému zvýšení nákladů na vývoj a konstrukci, které však budou v případě sériové výroby rozmělněny do množství vyrobených kusů tak, jako při vývoji jakékoliv jiné běžné kapoty pro nový model. Vnitřní výplň (tlumení) kapoty bude řešena jako kombinace současného řešení a určité inovace v rámci použití voštiny nebo v případě potřeby i pasivního vzduchového vaku. Zde lze ekonomické změny předčasně jen těžko posuzovat, protože kombinované řešení nabízí spoustu dalších variací. Nejvíce by však vnitřní výplň nákladově zatížily pasivní vzduchové vaky, kvůli kterým by bylo třeba rozsáhlejších úprav. Elastické chování kapoty po deformaci bude potlačeno výběrem materiálů s vyšším podílem plastického chování dle trhací nebo jiných materiálových zkoušek. Náklady tím nemusí být výrazně ovlivněny, pokud bude výběr důkladný z technického i ekonomického hlediska. Již současné řešení tento požadavek dostatečně naplňuje, zejména v rámci vnějšího plechu kapoty. Spojení a spojitost jednotlivých dílů kapoty bude jako u současného řešení zajištěna a držena kombinací svarových, lepených a tvarových spojů. Náklady nebudou ovlivněny. Horizontálnímu posunutí kapoty (např. při nárazu do překážky a ochraně osádky vozidla) bez vlivu na možnost vertikální deformace kapoty v případě střetu s chodcem bude zamezeno standardním horizontálním příčným prolisem výztuže kapoty. Náklady nebudou ovlivněny. Tepelné, hlukové a vibrační projevy od motoru budou potlačeny funkcemi protihlukové vnitřní výplně (tlumení) kapoty. Náklady se nesou s již popsaným řešením vnitřní výplně. V době, kdy elektronika zasahuje v podstatě do všech částí a dílů automobilu a její spolehlivost i přes klesající ceny neustále roste, mi připadá téměř amorální zachovávat ovládání zámku (otevírání) kapoty mechanické, ručně ovládané. Současný moderní automobil je z elektronického hlediska rozdělen do několika modulů a submodulů, které mají své vlastní napájení a mezi nimi samými existuje výhradně elektronický datový tok. Téměř každý nově vyrobený automobil i v daném segmentu malých vozů má dnes jako standardní výbavu centrální zamykání a v rámci tohoto systému by nebylo konstrukčně ani ekonomicky náročné rozšířit elektronické ovládání i na zámek pro zajištění/odjištění kapoty. Ovládání by bylo Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 44 realizováno stiskem tlačítka implementovaného mezi některé další ovladače na palubní desce. Realizací takového řešení by byly sníženy nároky např. na vedení ovládacího lanka a jeho přepákování, což může mít, leč malý, ale kladný, dopad na ochranu chodců. Náklady se vyrovnají nákladům na realizaci klasického mechanického ovládání. Navíc obsluha vozidla bude usnadněna. Odpor vzduchu za jízdy je dobře řešen již současným vnějším (i vnitřním) tvarem kapoty. Z toho důvodu nemusí být prováděny změny a nebude ovlivněna ani celková nákladovost. U spolehlivých automobilů, kterým např. Škoda Fabia, jejíž kapotu řeším, bez pochyb je, není kapota otvírána tak často. Konkrétní kapota se dle osobní zkušenosti navíc vyznačuje přiměřenou hmotností, což je dalším důvodem pro zachování současné podpěry pro držení otevřené kapoty. Náklady opět nebudou ovlivněny. Jestliže ovládání zámku kapoty bude provedeno elektronicky z místa řidiče, pak i zajištění proti samovolnému otevření kapoty za jízdy je vhodné realizovat jako elektronické, závislé na momentálním stavu automobilu a jeho centrálního zamykání. Náklady budou sníženy odstraněním původní mechanické pojistky. Navýšení nákladů realizací elektronické funkce je minimální a závisí pouze na nutné softwarové úpravě. Ačkoli jsou závěsy kapoty jedním z nepříznivých dílů vzhledem k ochraně chodců, jejich změna konstrukce směrem k větší poddajnosti by znamenala rozsáhlejší úpravy i ostatních dílů kapoty, což by se výrazně negativně odrazilo v celkových nákladech. Proto je současné řešení zachováno. Rozvinutí funkčního stromu ze systému „kapota“ na subsystém „tlumení kapoty“ si vyžádalo sestavení další morfologické matice. Z ní vyplývající variantní řešení nebude již více podrobně popisováno, možné a vybrané varianty konkrétních funkcí jsou dostatečně zřejmé z výše zveřejněné a přiložené příslušné morfologické matice. 12.2 Variantní řešení B Při cíleném popuštění fantazie a uvolněním na lehce futuristické myšlení vznikla varianta řešení B, která má snahu při blíže nespecifikovaných nákladech, obecně však výrazně vyšších než u varianty A, v maximální možné míře ochránit sraženého chodce, respektive jeho hlavu. Konstrukce vnějšího plechu kapoty z biomateriálů (např. kompozit ze slámy a podobných biomateriálů, jak bylo zmíněno v rešerši) je lepením spojena s dílem tlumení kapoty, který díky své hliníkové voštinové konstrukci dostatečně nahrazuje i funkci výztuže kapoty. Hliníková voština je samozřejmě částečně doplněna o PU pěnu a hydrofobní fleece v různých vrstvách, což příznivě působí na utlumení hluku a vibrací a na odolnost proti vnější vlhkosti. Ovládání zámku kapoty by pro zvýšení komfortu mohlo být řešeno navíc dálkovým ovládáním oproti ručnímu elektron. ovládání zmíněnému ve variantě A. Zajištění kapoty bude principielně stejné, jako u varianty A. Dálkové ovládání centrálního zamykání tak bude nutně doplněno a další tlačítko, nebo současná tlačítka získají softwarově další funkce. Závěsy kapoty budou vyřešeny jako víceprvkové se systémem vhodně umístěných pružin, které podpoří sílu člověka na otevření kapoty a budou kapotu držet otevřenou. S novou konstrukcí závěsů přijde také zvýšení jejich poddajnosti při deformaci. Tím bude hlava chodce při dopadu do míst závěsů kapoty ušetřena vysokých přetížení. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 45 Avšak bez provedení náležitých opatření by vlivem zvýšení poddajnosti závěsů kapoty mohlo dojít k nepříznivému horizontálnímu posunutí celku kapoty při nárazu do překážky a tím ke snížení ochrany osádky vozu. Z provedených konstrukčních změn pak zřejmě tou nejzajímavější a nejvíce futuristickou je způsob minimalizace odporu vzduchu za jízdy. Díky použitému elektronickému ovládání zámku kapoty jsem si uvědomil možnost jeho funkci rozšířit i na proměnlivé nastavení sklonu podle aktuálního stavu vozidla (jízda určitou rychlostí). V případě pomalé jízdy (do cca 50km/h) bude kapota nakloněna tak, aby pod ní vznikl co nejvyšší deformační prostor a v případě překročení určité rychlosti se kapota přestaví do pozice pro nejnižší možný odpor vzduchu. Odpor vzduchu při jízdě totiž podle poznatků roste s druhou mocninou rychlosti, a tak je vhodné vzhledem k ekonomičnosti jízdy mít toto stále namysli. Tím už ale okrajově zasahuji do aktivního řešení kapoty. Nutností by byla následná úprava okolních dílů přední části automobilu. Nákladově variantní řešení B očividně překračuje možnosti segmentu malých vozů. Nechme se však překvapit, co způsobí současná hospodářská krize a jakým směrem se výrobci automobilů do budoucna vydají. Může se stát, že se zaměří především na bezpečnost a ekologičnost provozu, což by dalo průchod i dnes zdánlivě velmi futuristickým myšlenkám. 12.3 Vzájemné porovnání variantních řešení A proti B Následující tabulka řeší otázku, které variantní řešení by mělo být dále podrobněji rozpracováno. Připojen je graf, který ukazuje na výhodnost jednotlivých variantních řešení při plnění požadovaných funkcí (jakost) s ohledem na příslušnou nákladovost. VARIANTA a HODNOCENÍ NAPLNĚNÍ FUNKCE FUNKCE A B IDEÁL Bezpečnou deformaci vnějšího plechu ZAJISTIT 6 8 10 Bezpečnou deformaci výztuhy kapoty ZAJISTIT 5 9 10 Bezpečnou deformaci vnitřní výplně ZAJISTIT 7 8 10 Možnost elasticity (samovolné zpětné deformace) POTLAČIT 8 8 10 Spojitost jednotlivých dílů kapoty ZAJISTIT a DRŽET 7 5 10 Horizontální posunutí POTLAČIT a vertikální deformaci UMOŽNIT 8 6 10 Tepelné, hlukové a vibrační projevy od provozu POTLAČIT 7 5 10 Ovládací zařízení ZAJISTIT a ovládání UMOŽNIT 6 7 10 KRITERIA JAKOSTI Odpor vzduchu za jízdního provozu MINIMALIZOVAT 7 9 10 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 46 Prvek pro DRŽENÍ otevřené kapoty ZAJISTIT 4 7 10 Proti samovolnému otevření CHRÁNIT a zrušení ochrany UMOŽNIT 7 7 10 Spojení kapoty s konstrukcí automobilu ZAJISTIT a DRŽET 5 7 10 CELKOVÝ SOUČET HODNOCENÍ 77 86 120 POMĚRNÉ HODNOCENÍ 0,64 0,72 1,00 Výrobní náklady 8 3 10 CELKOVÝ SOUČET HODNOCENÍ 7 3 10 KRITERIA NÁKLADOVOSTI POMĚRNÉ HODNOCENÍ 0,70 0,30 1,00 POŘADÍ VARIANT 1 2 Tabulka 2: Hodnocení jednotlivých variantních řešení z hlediska naplnění funkcí Z grafu jasně vyplývá, že ačkoliv varianta A nedosahuje takové jakosti v naplnění funkcí jako varianta B, stává se z hlediska vzájemného posouzení jakosti a nákladovosti výhodnější. Hodnocení variant 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 Ukazatel jakosti Q Ukazatel nákladovosti C Varianta A Varianta B Ideální stav Obrázek 41: Nejlepší řešení je to, které se nejvíce blíží šedé diagonále grafu Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 47 13 Koncepční návrh V této kapitole jsou blíže popsána konkrétní inovační řešení částí nejvíce významných vzhledem k ochraně hlavy sraženého chodce. Render návrhu je volně vložen ve chlopních. 13.1 Kombinovat, optimalizovat a napodobovat Již v průběhu sběru dat pro rešerši, ale i při své jiné práci jsem se přesvědčil o tom, jak výhodné může být napodobování přírody – ostatně touto činností se, a zajisté odůvodněně, zabývá celý jeden vědní obor „biomimetika“. Z této oblasti poznání (vědy) můj konečný koncept nese v části protihlukové výplně voštinu – tzv. honeycomb – plástev. Vzhledem k úzkému zaměření mojí práce na ochranu chodců jsem se rozhodl jít při možném vývoji kapoty směrem optimalizace tvaru její výztuhy (vnitřního plechu), která je nejtužším z blíže řešených dílů a tím i nejvíce nebezpečným pro chodce při střetu. V rámci výztuže je vhodné zaměřit se i na přední hranu kapoty, která je u fabie výrazně nebezpečná pro hlavu sraženého dítěte. Z prvotních nápadů přeci jenom přežila alespoň torza. Idea velkého vzduchového vaku o stálém tlaku při mé tvorbě přešla ve střízlivější myšlenku malých vzduchových vaků, jako doplňkového řešení v případě příliš velkých průhybů způsobených změnami výztuže kapoty. A výsledným koncepčním návrhem je tak kombinace prvků přírodní napodobeniny, optimalizovaného tvaru a doplňkově (volitelně) umírněného futuristického návrhu. 13.2 Vnější plech kapoty Vzhledem k požadavku na zachování vnějšího designu kapoty nepodlehl její vnější plech žádné změně ani optimalizaci. Z hlediska střetu s hlavou chodce ani není sám o sobě tolik rizikovou částí kapoty. 13.3 Vnitřní plech – výztuž – kapoty Jak již bylo v úvody této kapitoly zmíněno, rozhodl jsem se pro optimalizaci tvaru výztuže, jako koncepční směr. Při uvážení nutnosti zachování vnějšího i vnitřního designu a tvaru kapoty je to nejpřijatelnější řešení. Protože se zabývám koncepčním řešením, provedl jsem jen drobnou úpravu a tu jsem podrobil srovnávací simulaci nárazu hlavy chodce – viz. kapitola 14 Simulace nárazu hlavy chodce do výztuhy kapoty. Z výsledků lze pak jasně usoudit na to, zda je zvolený koncepční směr správný, či nikoliv. Optimalizace tvaru může znamenat jen nepatrné změny v technologii výroby a nákladovost tohoto dílu zůstane pravděpodobně s korunovou tolerancí zachována. Pro přední hranu kapoty (nebezpečnou zejména dětské hlavě) doporučuji také inovaci optimalizací. Tato partie kapoty může být vhodně konstrukčně optimalizována a doplněna např. o hliníkové voštiny (honeycomb) podobně jako je to provedeno u přední hrany kapoty automobilu Volvo V70 (více viz. kapitola 3.2.3.3 Protihluková výplň kapoty (tlumení)). Obrázek 42: Výztuž kapoty fabie Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 48 13.4 Protihluková výplň Požadavek na zachování vnitřního vzhledu a tvaru kapoty v podstatě neznamenal omezení pro protihlukovou výplň, která může být tvarově zachována a změní se pouze její vnitřní struktura. Běžnou polyuretanovou pěnu v silnějších oblastech nahradí hliníková voština nebo voština z tvrzeného papíru (kartonu), vlepená nebo zatavená mezi běžné povrchy výplně. Zbylé oblasti výplně zůstanou vyplněné polyuretanovou pěnou, která se k danému účelu běžně používá. Voštiny je vhodné použít zejména v místech, kde je protihluková výplň vertikálně nejblíže nad motorem. Při případné srážce s hlavou chodce se začne voština výrazněji deformovat a pohlcovat velké množství kinetické energie především tehdy, kdy dojde ke kontaktu hlavy chodce a motoru zprostředkovaně přes jednotlivé díly kapoty. Z technologického hlediska by tato úprava znamenala jen drobné změny (změna technologického postupu a potřebných materiálů) ve výrobě protihlukové výplně. Pro velkosériovou výrobu, se kterou lze u malého automobilu počítat, nemusí dojít k výraznému zvýšení nákladů na výrobu, zvláště pak z důvodu, že je tento díl dodáván nejčastěji z vnějších zdrojů – firmou, která se na protihlukové výplně specializuje – tzv. outsourcing. 13.5 Pasivní vzduchové vaky Pasivní vzduchové vaky jsem navrhl jako doplňkové řešení, které má být nápomocno při kritickém průhybu kapoty v oblasti nad nejtvrdšími částmi motoru. Kvůli jejich aplikaci by byla nutná úprava protihlukové výplně (viz. Obrázek 43) pro jejich umístění i pro jejich fixaci v určených místech, což opět zvýší technologické nároky výroby a celkové náklady výroby. Uvnitř vaku je umístěna plastová pružina o nízké tuhosti, která za klidu pouze drží definovanou výšku vaku a tím i určitý objem vzduchu. Po straně má vak ventil z plastu s definovanými kanálky pro průtok vzduchu. Vaky by měly být v horizontální rovině minimálně roztažné a jejich deformace by měla probíhat pouze vertikálně. To by bylo možné Obrázek 43: Řez koncepčním návrhem tlumení kapoty (modrá barva je použita pro dobrou viditelnost tvarů a stínů, běžně a reálně je povrch tmavě šedý až černý) Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 49 zajistit orientací vláken ve struktuře jejich pláště. Plášť musí být ve všech místech těsný. Jediný průchod vzduchu je umožněn skrze ventil. Princip funkce je velmi jednoduchý. Vycházel jsem z běžné lidské zkušenosti „bouchání krabiček od nápojů“ a „praskání různých sáčků“. Nejjasnější vysvětlení bude asi na krabičce od nápoje, která je již prázdná a po užívání v ní zbyl malý otvor od brčka. Pokud krabičku pomalu sešlápneme, půjde to zlehka a bez vedlejších efektů, vzduch o atmosférickém tlaku se „vyfoukne“. Pokud však na krabičku „dupneme“ vysokou rychlostí, pocítíme určitý odpor. Se zmenšujícím se prostorem pro původní objem vzduchu o atmosférickém tlaku uvnitř krabičky vzroste tlak, vzduch může unikat pouze jedním malým otvorem a tím pádem vznikne odpor proti deformaci. U papírové krabičky pak většinou dojde k jejímu prasknutí ve švech. K prasknutí u koncepčního vaku kapoty nesmí dojít! Vzduchový vak za běžného provozu může malými kanálky ventilu vyrovnávat vnitřní tlak ovlivněný provozními podmínkami s vnějším atmosférickým tlakem vzduchu. Dojde-li k velké deformaci kapoty a ke kontaktu vzduchového vaku např. s hlavou motoru, způsobí rychlost deformace vzrůst tlaku ve vaku, jehož překonáváním bude deformace tlumena. Aby se vak nechoval nepříznivě elasticky, ventil s kanálky umožní řízené upouštění tlaku vzduchu. Principielně není pochybu o možné funkci, praktické využití a efekt by bylo dobré ověřit fyzickou zkouškou. Pokud by se toto řešení po určitém testování obecně ukázalo jako přijatelné, mohlo by být počato hledání vhodného materiálu pláště. Ještě je nutné dodat, že tento doplňkový prvek nerespektuje požadavek na zachování vnitřního vzhledu a základního tvaru kapoty jako celku. V dalším případném rozdetailování tohoto návrhu by bylo nutné najít řešení například velikostí vaků nebo určitým ustoupením od daných požadavků zadavatele. 13.6 Ostatní díly kapoty Zámek kapoty, závěsy kapoty i systém držení otevřené kapoty jsem stejně jako další drobné díly v koncepčním řešení dále nerozvíjel a jsou považovány za zachované z původního řešení, nebo inovované dle variantního řešení vyplývajícího z morfologické matice, ale dále neřešené. Například řešení závěsů kapoty vzhledem k ochraně chodců by mohlo být tématem na další samostatnou podrobnou práci. Obrázek 44: Vlevo struktura pasivního vzduchového vaku, vpravo jeho render Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 50 14 Simulace nárazu hlavy chodce do výztuhy kapoty 14.1 Výběr vhodného 3D softwaru a FEM řešiče 14.1.1 SolidWorks 2005 Software SolidWorks 2005 jsem si vybral pro úpravu stávajících a tvorbu nových modelů a pro vytvoření sestavy řešené části kapoty a impaktoru. Důvodů pro tento výběr je hned několik. Tím prvním a nejdůležitějším je fakt, že se SolidWorks 2005 mám nejdelší a nejrozsáhlejší zkušenosti ze všech ostatních software, se kterými jsem kdy pracoval. A právě díky získaným zkušenostem vím, že SolidWorks 2005 bez problémů zvládá import modelů a sestav z různých jiných software a naopak zvládá i export modelů a sestav do obecných formátů, které lze snadno importovat do navazujícího výpočtového software. Také práce s objemy (solid), ale i s povrchy (shell) je v SolidWorks 2005 pro konstruktéra (vývojáře) velmi příjemná. To vše vyjmenované a mnohem víc dalších drobností jsou nepopiratelné pádné důvody pro oprávněnost mého výběru. 14.1.2 MSC Patran a MSC Dytran Zhruba na konci zimního semestru 2008/2009 jsem začal vážně uvažovat o vhodnosti a snad i nutnosti provést simulaci nárazu hlavy chodce do kapoty. Proto jsem začal pátrat ve mně dostupných zdrojích, zejména mezi odborníky na domovské Katedře konstruování strojů, o možnostech výpočtového softwaru, řešiče, pro takovou úlohu. Po uvážení různých možností jsem za podpory Ing. Vladislava Kemky mohl využít softwaru MSC Patran a MSC Dytran. MSC Patran je sám o sobě vhodným nástrojem pro přípravu FEM i vlastní řešení některých typů úloh. Pro daný typ úlohy je však nutno použít jako postprocesor řešič Dytran, který neslouží k přípravě FEM, ale pouze k vlastnímu výpočtu definované úlohy. Ačkoliv doprovodné materiály sloužící k získání důležitých poznatků pro ovládání poskytnutého software a obecných poznatků pro sestavení daného typu výpočetní úlohy, byly pouze v angličtině a ve velkém nepřeberném množství, stalo se to pro mě spíše výhodou ve smyslu zisku dalších cenných zkušeností. Po uplynutí cca 10 týdnů nepravidelného zkoušení základních úloh a pokusů o sestavení úloh složitějších, jsem byl schopen připravit vše pro simulaci (výpočet) nárazu hlavy chodce do řešené části kapoty. Poskytnutý software se ukázal jako uživatelsky velmi příznivý v oblasti přípravy sítě konečnoprvkových elementů (mesh), nastavení parametrů sítě, zanesení materiálů a jejich konstant, příprav a nastavení pro vlastní výpočet, čtení a vyhodnocení výsledků, záznamu výsledků do formátů pro navazující software (např. MS Excel) i v oblasti dalších drobných úkonů. Software je však nevhodný pro vlastní modelování jakýchkoliv prvků! 14.2 Základní poznatky a předpoklady Aby provedená simulace mohla dojít k relevantním výsledkům, je třeba si uvědomit několik základních faktů důležitých pro budoucí FEM model a nastavení simulace. Simulace bude provedena jako porovnávací mezi současným řešením a inovativním řešením ke stanovení správnosti směřování navržené koncepce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 51 14.2.1 Podmínky nárazu hlavy chodce Jako první je nutné předem si určit podmínky nárazu hlavy chodce. Zvolil jsem náraz modelu hlavy dospělého člověka. Od toho se odvíjí parametry impaktoru, povolená oblast místa jeho dopadu a další podmínky vyplývající z příslušné normy. To je v následující práci někdy i bez dalších komentářů striktně dodržováno! 14.2.2 Podmínky a předpoklady pro kapotu Kapota se skládá ze tří základních, již dříve několikrát jmenovaných, částí. Mezi těmito součástmi dochází ke kontaktu již z hlediska jejich seskupení, nebo při jejich vnějším ovlivnění. V určitých místech jsou všechny díly vzájemně spojeny tuhou nebo pružnou vazbou. Pro vnější krycí plech i výztuž kapoty je nutno uvažovat elastoplasticitu – tzn., že do dosažení meze úměrnosti probíhá deformace materiálu lineárně podle modulu pružnosti a po překročení určité meze poměrné deformace dochází k plastické deformaci až do porušení materiálu. U oceli je obecně nejlépe znám zmíněný modul pružnosti E = (2,0 ¸ 2,1) ×105MPa . Standardní PU vnitřní výplň (tlumení) kapoty se při deformaci chová převážně elasticky a v posledních fázích před porušením je deformace plastická. Zjistit materiálové konstanty by vyžadovalo provedení příslušných materiálových zkoušek. 14.2.3 Podmínky a předpoklady pro impaktor Kapota je prvním z důležitých činitelů pro simulaci nárazu hlavy chodce a impaktor, jakožto na bolest necitlivý zástupce hlavy chodce, je tím druhým. Popis impaktoru byl v dostatečné míře rozvinut v kapitole 4.1.2.3 Impaktory – modely hlavy. Kdyby měl impaktor opravdu co nejvěrohodněji napodobit lidskou hlavu, pak by nepodléhal přílišné deformaci do určité, relativně vysoké meze. Zkraje jde o malou oblast elastické deformace, při které se stlačuje kůže a podkoží, následuje elastická deformace vlivem vůlí a chrupavčitého spojení částí lebky. Pak následuje z časového hlediska relativně dlouhá oblast vysoké tuhosti, než dojde k prasknutí lebky a fatálním následkům. Ostatně fatální následky mohou započít již v době před samotným prasknutím lebky, jestliže zrychlení (zpomalení) hlavy je příliš vysoké, tudíž devastující pro mozek a ostatní orgány v lebce uložené. Aby byl impaktor co nejvěrohodnější napodobeninou lidské hlavy, bývá složen z povrchové vinylové kůže a z hlavního kulového tělesa, které je vyrobeno z homogenní hliníkové slitiny. Problémem je získat materiálové konstanty zejména pro vinylovou kůži. A pokud bude vynechána tato část, není již tak účelné zabývat se detaily hlavního kulového tělesa. 14.2.4 Cíl simulace a předpoklady pro výsledky Hlavním cílem srovnávací simulace je zachycení rozdílů průběhu zrychlení (zpomalení) impaktoru v určitém čase. Čím bude křivka plynulejší, maximální zrychlení nižší a/nebo působící po kratší dobu, tím bude řešená část kapoty pro ochranu chodce příznivější. Při stanovení cíle a určení významu výsledků srovnávací simulace jsem vycházel z logického rozboru vzorce pro stanovení HIC. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 52 14.3 Náležitá zjednodušení 14.3.1 Zjednodušení kapoty Vnější plech kapoty se nezmění, proto je možné jej ze simulace vypustit. Tím dojde k výraznému zjednodušení, snížení nároků na výpočetní techniku i na čas potřebný k běhu simulace. Výpočet je totiž odlehčen od několika kontaktních vazeb mezi kapotou a okolím, mezi vnějším plechem a dalšími částmi kapoty. Pro vnitřní výplň kapoty není dostatek údajů potřebných pro zadání výpočtu. Při úvaze, že z části zůstane koncepce tlumení stejná a z části pro ni bude využito konstrukce, která obecně vykazuje lepší výsledky, lze tvrdit, že nebude simulace negativně ovlivněna. Opět je tím snížena náročnost výpočtu na výpočetní techniku z hlediska vynechání několika kontaktů a výpočtu deformací vlastního (na FEM náročného) dílu tlumení. Z konstrukce kapoty zbývá už jen vnitřní plech – výztuž. Pokud jsou vynechány všechny ostatní díly, rozhodující pro porovnání současného a inovovaného řešení bude jedno z nejrizikovějších míst výztuže. Plechový výlisek výztuže má v mnoha místech relativně komplikovaný tvar náročný na tvorbu sítě. Proto pokud jsou nalezeny vhodné okrajové podmínky, které nezasáhnou přímo do rozdílu v porovnání současného a inovovaného řešení, je možné díl zjednodušit zaměřením se na konkrétní místo a jeho nejvíce ovlivněné okolí. Tím je ušetřena další výpočetní kapacita. 14.3.2 Zjednodušení impaktoru Jak bylo naznačeno v předchozí podkapitole, i model hlavy je náležitě zjednodušen. V simulaci jej uvažuji jako dokonale tuhé těleso. 14.4 Úprava 3D modelů 14.4.1 Úprava 3D modelu kapoty Z modelu původního řešení kapoty je odstraněn vnější plech a vnitřní protihluková výplň (tlumení) kapoty. Zůstává pouze výztuž kapoty, která je oříznuta na postačující zjednodušený model. Na ní je vybráno nejrizikovější místo z hlediska nárazu hlavy dospělého chodce – pevná a deformačně pro hlavu chodce nepříznivá hrana, která jinak kladně přispívá torzní tuhosti kapoty. Přesné místo je voleno přibližně tak, aby bylo jedním z míst s nejmenší vertikální vzdáleností od hlavy motoru. Při velkém průhybu kapoty to prakticky znamená onen nepříznivý zprostředkovaný kontakt hlavy chodce s kapotou. Obrázek 45: Upravený model výztuže kapoty Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 53 Pro simulaci inovativního řešení je místo pro kontakt výztuže s impaktorem konstrukčně upraveno drobnými výřezy (cca 2mm x 5mm, zaoblené), které zjemní místní nepříznivě tuhou hranu. To je provedeno s cílem ukázat na možnosti ovlivnění příznivosti výztuhy vzhledem ke srážce s hlavou chodce pouhými konstrukčně-optimalizačními pracemi a vývojem. 3D model části výztuže kapoty je SHELLovým prvkem – jde o plochu. Toto zjednodušení je velice účelné, neboť daný díl má v celé své velikosti, která je pro daný účel předmětná, stejnou tloušťku (plech o tloušťce 1mm). Tloušťka je pak nastavena v konečnoprvkovém modelu jako vlastnost sítě, spolu s dalšími parametry. 14.4.2 Úprava 3D modelu impaktoru Model impaktoru je zjednodušen z modelu hlavy dospělého člověka, který specifikuje příslušná norma, na SHELLový prvek, konkrétně polokulovou plochu. Další vlastnosti jsou nastaveny pro jeho model konečných prvků (FEM). 14.4.3 Vytvoření sestavy řešené části výztuže a impaktoru Modely impaktoru a příslušné části výztuže kapoty jsou vzájemně zavazbeny do pozice vyžadované normou a ve zvoleném kritickém místě. Tato sestava je vyexportována do obecného formátu parasolid (*.x_t), se kterým je následně pracováno v software MSC Patran. Obrázek 46: Výztuž kapoty s drobnými výřezy v něpříznivě tuhé hraně Obrázek 47: Pohled na impaktor nastavený v úhlu 65°k horizontální rovině a v sestavě s částí výztuže kapoty. (Pohled zprava.) Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 54 14.5 Vstupní parametry pro simulaci 14.5.1 Vnitřní plech – výztuž kapoty Jako materiál je uvažována ocel, blíže nespecifikovaná, s obvyklým modulem pružnosti E = 2,0×105MPa a s mezí kluzu, která je v nastavení řešiče Dytran pro elastoplastickou úlohu vyžadována, 400MPa. Přesné materiálové konstanty nejsou pro moji simulaci tolik podstatné z důvodu, že jde o simulaci srovnávací! Takže veškeré konstanty jsou stejné pro simulaci současného i simulaci inovativního řešení a postačí pouze jejich orientační nebo obvyklá hodnota!. Tloušťka ocelového plechu t =1mm , hustota 7850kg /m3 a Poissonova konstanta m = 0,3. 14.5.2 Impaktor – model hlavy dospělého člověka Materiál impaktoru je definován jako dokonale tuhý (RIGID), tloušťka polokulové skořepiny není natolik podstatná a je volena t =1mm . Důležitá je celková hmotnost impaktoru m = 4,8kg , která podle normy odpovídá hmotnosti modelu hlavy dospělého člověka. Dopadový úhel mezi kapotou a impaktorem vyplývá z příslušné normy, stejně jako dopadová rychlost. Protože je impaktor zjednodušen a jedná se o srovnávací simulaci, není třeba provádět jeho kalibraci, jak vyžaduje norma. 14.6 Postup přípravy a nastavení simulace 1) Importování parasolid modelu do MSC Patran, nastavení příslušných geometrických skupin (group) pro další zjednodušení práce zveřejněním/nezveřejněním (post/unpost) jednotlivých geometrií – dílů: výztuž kapoty a impaktor. V místě, kde je při fyzické zkoušce umístěn akcelerometr, je vytvořen bod a ten je označen jako samostatná skupina „akcelerometr“. 2) Meshování (vytvoření sítě konečnoprvkových elementů) části výztuže kapoty. To vyžaduje volbu základního tvaru elementu (Quad – čtyřhranný plošný element), způsobu síťování (pro konkrétní geometrii vyhovoval pouze Mesher Paver), výběr jednotlivých ploch geometrie, které mají být nasíťovány, a parametru obecné délky hrany elementu (volen ručně nejvhodněji podle příznivosti k místním detailům geometrie). Následně je provedena kontrola volných hran sítě elementů (Free Edges), které by v případě jejich neodstranění způsobily nespojitost sítě a výpočet by nemohl proběhnout, nebo by proběhl nesprávně. Pomocí příslušného nástroje jsou volné hrany odstraněny a síť se nyní vyznačuje požadovanou kompaktností. Pro ověření je znovu provedena kontrola. která ukazuje, že je již vše v pořádku. 3) Meshování impaktoru probíhá podobně jako u části výztuže kapoty. Vybrána je příslušná geometrie a navolen je vhodný parametr obecné délky hrany elementu a voleny jsou další parametry sítě. Volba okrajových podmínek je aplikována na elementy sítě výztuže i impaktoru 4) Pro fixaci, která přibližně nahrazuje okolní geometrii, výztuže kapoty jsou vybrány příslušné okrajové body elementů (tzv. node). Těm jsou odebrány všechny stupně volnosti – zamezeno je posunutím i rotaci ve všech třech osách. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 55 5) Okrajovou podmínkou impaktoru je jeho vektor počáteční rychlosti. Jsou vybrány všechny elementy FEM impaktoru a pro ty je nastavena okrajová podmínka „Initial Velocity“ (počáteční rychlost) s příslušnými hodnotami složek rychlosti v osách x, y, z. 6) Poslední okrajovou podmínkou je definice kontaktu mezi výztuží kapoty a impaktorem. Je zde určen kontakt mezi plošnými elementy, z nichž jedny náleží impaktoru (master – hlavní – „pán“) a druhé náleží kapotě (slave – vedlejší – „sluha“). Při nastavení kontaktu jsem vycházel z běžně používaného uspořádání v podobných úlohách. 7) Materiál pro výztuž kapoty a materiál impaktoru je nadefinován přesně podle hodnot uvedených v kapitole 14.5 Vstupní parametry pro simulaci. 8) Pod položkou „properties“ jsou konkrétním FEM modelům přiřazeny jejich vlastnosti: definované materiály a příslušná tloušťka. 9) Jedním z posledních a nejdůležitějších kroků přípravy je nastavení výpočtu (simulace). Zde jsou nejdůležitějšími parametry celkový čas výpočtu (end time), který je nastaven na 50ms. Hodnota 50ms je plně odpovídající propočítávanému ději simulace. Časový krok pro počátek algoritmu výpočtu je nastaven na 1×10-7 s. Nastavení zaznamenávaných výsledků se odvíjí od potřeb výpočtáře. Pro účel mojí srovnávací simulace postačí zachycení zrychlení impaktoru v daném čase. Výsledky budou zaznamenávány každou setinu milisekundy. To znamená, že za čas 50ms bude k dispozici 5000 hodnot, což je plně dostačující pro možnost dalšího zpracování. Jako objekt pro záznam průběhu zrychlení je vybrána skupina (group) „akcelerometr“, jež byla dříve definována. Dalšími hodnotami, které budou získány, je průběh rychlosti a posunutí impaktoru v daném čase. 10) Vygenerován je soubor pro postprocesor MSC Dytran, ve kterém je zmíněný soubor otevřen. V MSC Dytran je nastavena využitelná operační paměť počítače pro maximální výkon a rychlost výpočtu, a pak už je výpočet simulace nárazu hlavy chodce do části výztuže kapoty jen spuštěn. V závislosti na „složitosti“ sítě výpočet probíhá různě dlouhou dobu, v mém případě od 14 hodin až do 40 hodin. Doprovodné ilustrace nastavení a přípravy simulace jsou uvedeny na DVD. 14.7 Výsledky simulace Na základě zde uvedených výsledků bude objasněno, nakolik je pravdivá moje teorie, že pro zlepšení příznivosti kapoty vzhledem k nárazu hlavy chodce může postačit jenom drobná úprava konstrukce, či optimalizace tvarů výztuže kapoty. Přeneseně lze pak toto tvrdit i o ostatních dílech kapoty. Provedená drobná změna nemá za účel přinést konkrétní konstrukční řešení, ale ověřit možnosti zvoleného směru pro další vývojovou práci. Pokud hodnoty dále uvedených výsledků porovnám s hodnotami výsledků z jiné (mně dostupné k nahlédnutí) simulace kompletní kapoty při respektování všech požadavků normy (nezjednodušená simulace), pak dospěji k určitým rozdílům. V tuto chvíli je nutné si uvědomit, co daná zjednodušení, která jsem provedl, mohou způsobit a způsobila. Tím, že z kapoty testuji pouze její nejtužší část, nutně a logicky budou zrychlení působící na impaktor dosahovat výrazně vyšších hodnot. V jiných simulacích totiž nižší hodnoty průběhu zrychlení způsobí synergický efekt více deformujících se dílů kapoty. Výsledek je ovlivněn dále tím, že Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 56 impaktor je v mé simulaci uvažován jako dokonale tuhé těleso. Kdyby impaktor podléhal požadavkům normy, jeho náraz by byl „měkčím“ – svojí vlastní deformací by způsobil nižší hodnoty průběhu zrychlení. Budeme-li zároveň sledovat hodnoty ostatních závislostí krom zrychlení, dospějeme k tomu, že tyto jsou reálné, a pak lze usuzovat i na to, že celý výpočet (simulace) proběhl korektně a výsledky jsou v rámci provedených zjednodušení a úprav reálné a správné! Hodnotu posunutí impaktoru lze ztotožnit s hodnotou průhybu kapoty. 14.7.1 Původní řešení výztuže kapoty Na vloženém grafu je znázorněn průběh zrychlení, rychlosti a posunutí sledovaného bodu impaktoru v čase. Maximální zrychlení dosahuje hodnoty 2 a1max = 41,75mm/ ms . Průhyb řešené části výztuže kapoty dosáhne za čas t = 50ms hodnoty 1 d = 97,87mm. Rychlost impaktoru klesne během t = 50ms z 10 v =11,1m/ s na 11 v =1,07m/ s . 14.7.2 Upravené řešení výztuže kapoty Na vloženém grafu je znázorněn průběh zrychlení, rychlosti a posunutí sledovaného bodu impaktoru v čase. Maximální zrychlení dosahuje hodnoty 2 2max a =15,15mm/ms . Průhyb řešené části výztuže kapoty dosáhne za čas t = 50ms hodnoty 2 d =133,91mm. Rychlost impaktoru klesne během t = 50ms z 20 v =11,1m/ s na 21 v =1,19m/ s . Grafy jsou vloženy v PŘÍLOZE č. 3. 14.7.3 Porovnání původního a upraveného řešení výztuže kapoty Vlivem provedení drobné úpravy ve smyslu malých výřezů v tuhé hraně výztuže kleslo maximální zrychlení z hodnoty 2 1max a = 41,75mm/ ms na hodnotu 2 2max a =15,15mm/ms , což je reálný pokles o 63,7%. Přitom průhyb řešené části výztuže kapoty vzrostl z hodnoty 1 d = 97,87mm na hodnotu 2 d =133,91mm, což je reálný nárůst o 36,8%. Snížení maximálního působícího zrychlení o téměř dvě třetiny je velmi příznivým faktem. Na druhou stranu došlo k nepříznivému zvětšení průhybu výztuže, ovšem pouze o jednu třetinu, což nesníží význam poklesu zrychlení. Je to jen důkazem nutnosti důkladnější optimalizace tvarů výztuže kapoty. Cílem dalšího vývoje by bylo dosáhnout takové optimalizace, aby se průhyb výztuže proti původnímu stavu více nezvětšoval, nebo aby se naopak spíše snižoval se současným snižováním hodnot zrychlení. Pro podrobnější zhodnocení by bylo vhodné provést simulaci s celkem kapoty a přepočet na HIC, které respektuje působení konkrétních hodnot zrychlení v konkrétním časovém úseku. Ve výsledcích mé simulace toto respektováno není, a proto nevylučuji, že by nemohla nastat paradoxní situace, kdy maximální zrychlení bude sice sníženo, ale celkové HIC v časové oblasti 15ms největších zrychlení sníženo nebude, nebo jeho hodnota ještě vzroste. Při srovnání obou křivek průběhu zrychlení původního a upraveného řešení výztuže tento možný paradox ale nepředpokládám. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 57 15 Zhodnocení navrženého koncepčního řešení Ačkoliv byly některé úpravy vedoucí ke stanovení nového koncepčního řešení hodnoceny z různých hledisek již při jejich konkretizaci a popisu, nabízím kompletní závěrečný přehled. Ve fázi konceptu není reálné provést detailní technickoekonomické hodnocení, ale je možné dostatečně přesně odhadnout, jak se změní výrobní náklady jednotlivých dílů a náklady na kompletaci celku. U konkurenčních a současného řešení nejsou data pro technickoekonomické hodnocení dostupná vůbec, lze je podle obecných poznatků odhadnout. 15.1 Konstrukční hledisko konceptu Veškeří nositelé funkcí, prostředky a návrhy konstrukčních úprav současných řešení, jsou navrženy s ohledem na proveditelnost. Simulace nárazu hlavy chodce do části výztuže kapoty prokázala, že optimalizace tvaru výztuže kapoty je jedním z možných a vhodných směrů pro další rozpracování. Pozornost je vhodné směřovat k optimalizaci a případnému konstrukčnímu doplnění přední hrany kapoty o voštinu typu „honeycomb“. 15.2 Technologické hledisko konceptu Výztuž kapoty, která bude tvarově optimalizována, nepodlehne výrazným změnám v technologii výroby. Na základě provedených optimalizačních úprav dojde pravděpodobně pouze k úpravě lisovacího (střižného) nástroje. Technologie výroby tlumení kapoty bude upravena, případně zavedena nově. Bude se jednat o lisovací stroje (jako dosud) a lisovací nástroje nebo o novou technologii s možností výroby kombinovaného dílu z PU lehké pěny a hliníkové nebo papírové voštiny. Možnosti a varianty vhodné technologie by bylo nutné konzultovat s technology a dále rozvinout. V případě využití pasivních vzduchových vaků pro navržený koncept by bylo třeba možnosti výroby nebo outsourcingu konzultovat s firmami, které se zabývají výrobou např. běžných vzduchových vaků (airbagů), nebo s výrobci vzduchotěsných měchů. Došlo by také k zavedení další montážní operace. 15.2.1 Technologický postup Technologický postup výroby dílu tlumení kapoty odpovídající fázi konceptu a zavedení nové technologie je uveden ve volně vložené příloze (v chlopních). 15.3 Technickoekonomické hodnocení konceptu Navrhovaná řešení by podle zřejmých předpokladů (zaznamenány u jednotlivých konkretizací nositelů funkcí – viz. kapitola 12 Variantní řešení a kapitola 13 Koncepční návrh) neměla výrazně ovlivnit (zvýšit) současné celkové náklady. Co se týče hlavních částí navrženého koncepčního řešení, určitou investici bude znamenat úprava lisovacího nástroje výztuže kapoty a úprava technologie výroby vnitřní protihlukové výplně. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 58 Náklady budou zvýšeny nutnou výrobou nebo nákupem voštiny „honeycomb“, která se stává materiálem dodávaným pro výrobu tlumení kapoty. Zařazení voštiny do struktury kapoty ale naopak ušetří náklady na nákup určitého množství PU. V případě využití pasivních vzduchových vaků je nutno počítat s náklady na jejich nákup, nebo s investicemi na zavedení jejich výroby. U koncepčního návrhu je nutno počítat s náklady na další vývoj dílů před zavedením výroby. Tyto náklady ale nejsou vyšší než náklady na vývoj kapoty pro nový model vozu. 15.4 Ekologické hledisko konceptu Pro navrhované koncepční řešení jsou využity materiály a technologie, které se využívají dosud a podléhají platným normám. Co se týče pasivních vzduchových vaků, je nutné zvolit takové materiály a zejména technologie, které minimalizují vlivy na životní prostředí. Otázka ekologie je většinou řešena v rámci výrobci zavedených a udržovaných systémů environmentálního managementu, který splňuje všechny požadavky specifikované normou ČSN EN ISO 14001:2005 (většinou) na systém environmentálního managementu pro registrované činnosti daného výrobce. Není tedy nutné ekologické hledisko konceptu nijak podrobněji komentovat. 15.5 Morální hledisko konceptu Z morálního hlediska není navržený koncept nijak závadným, nebo si toho nejsem vědom. Nehrozí žádné zneužití osobních dat, koncept neohrožuje lidstvo svojí existencí ani možnou budoucí existencí a funkcí v případě realizace. 15.6 Hodnocení konceptu v konkurenčním prostředí Po provedení rešerše současného stavu, ve specifikaci požadavků, byla určena jistá omezení, doporučení a stanoviska, která by měla být naplněna a dodržena. Dále bylo vybráno konkurenční řešení a blíže specifikováno současné řešení. Následovalo množství tvůrčí práce, která vedla ke stanovení určitého inovovaného řešení. Nyní je nutné porovnat současné, konkurenční a inovované řešení s ohledem na naplnění a dodržení specifikovaných požadavků. Množství tabulek pro zadávání hodnot zde není účelné uvádět. K nahlédnutí jsou na DVD povinně připojenému k této publikaci diplomové práce, stejně jako jsou připojena další získaná a vytvořená data. Na tomto místě uvádím grafy závěrečného hodnocení konceptu v konkurenčním prostředí. Z hlediska naplnění požadovaných charakteristik vlastností TS (technického systému), navržené řešení (koncept) o 9% překonává (lépe splňuje požadavky než) současné řešení a o 6% překonává stanovené konkurenční (srovnatelné) řešení. Z hlediska hodnocení dodacích nákladů a možného termínu dodání se navržené řešení nejvíce blíží k diagonále grafu – čáře ekonomické výhodnosti. To znamená, že navržený koncept uspěje proti současnému i proti konkurenčnímu řešení při srovnání dosažené užitné jakosti (v tomto případě je užitnou jakostí myšlena příznivost vzhledem k nárazu chodce a další vlastnosti) s ohledem na náklady výroby i termín dodání (termínem dodání je myšlen čas potřebný na vývoj a výrobu). Vzhledem k nedostatku objektivních dat z oblasti možných termínů dodání a nákladů výroby (z důvodu utajovaných skutečností před konkurencí) jsou všechna řešení hodnocena Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 59 v oblasti dodacích nákladů a termínů naprosto stejně. Rozdíl v konkurenceschopnosti jednotlivých řešení tedy opět tvoří pouze míra naplnění stanovených požadavků. Obecně je toto srovnání vyžadováno a v případě změny získaných dat jej stačí upravit pro určení nového hodnocení. 0,69 0,72 0,78 1,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 Dosavadní řešení Srovnatelné řešení A Navržené řešení Ideální řešení 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Hodnocení užitné jakosti Q Hodnocení dodacích nákladů C Hodnocení dodacího termínu T C-Dosavadní řešení C-Navržené řešení C- Srovnat. řešení C-Ideální řešení T-Dosavadní řešení T-Navržené řešení T- Srovnat. řešení T-Ideální řešení Obrázek 49: Hodnocení splnění požadovaných charakteristik vlastností TS Obrázek 48: Hodnocení užitné jakosti vzhledem k dodacím nákladům a termínu Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 60 16 Závěr Pro svoji diplomovou práci jsem získal od zadavatele (NARETEC s.r.o.) zajímavé a velmi aktuální téma. Ochrana chodců je dnes v bezpečnosti silniční dopravy jedním z nejvíce a nejnaléhavěji řešených problémů. Ačkoliv může být ochrana chodců realizována prvky aktivní i pasivní bezpečnosti, zadání této diplomové práce hovořilo zejména pro bezpečnost pasivní. Přesto jsem se v průzkumu současného stavu zmínil i o prvcích aktivní bezpečnosti, které jsou svými funkcemi a provedením velmi zajímavé a lze díky nim velmi účinně předcházet srážkám automobilů s chodci. V rešerši jsem se zaměřil i na to, co pro sebe mohou udělat sami chodci, jaké mají možnosti pro ochranu svého zdraví v silniční dopravě. Jak je doloženo statistikami na začátku této práce, chodci se velmi často chovají zcela nepředvídatelně. A nemusí to dokládat snad ani statistiky. Mnoho aktivních řidičů má slova potvrdí. Nepředvídatelnému chování chodce bohužel nedokáže žádný ze systémů a prvků aktivní bezpečnosti zabránit, a proto je vývoj prvků bezpečnosti pasivní více než na místě! Svojí tvůrčí činností jsem se skrze metodiku „Design Science“ (systémové navrhování technických produktů) dopracoval až ke koncepčnímu řešení kapoty pro vůz Škoda Fabia II, která by měla být ohleduplnější k chodcům než dosud. Musím ovšem upozornit, že se stále jedná pouze o koncept, který řeší myšlenku a dává podklady pro další konkrétní vývoj. Tak jako tak jsou ale i mé myšlenky podloženy fakty, která vyplývají ze současných osvědčených řešení, ze zkušenosti nebo například z provedené simulace. Koncept je zaměřen na stanovení směru dalšího vývoje pro celkové zlepšení ochrany chodců a zmiňuje i nutnost a možnosti zlepšení k ochraně chodců – dětí. Zhodnocení navrženého koncepčního řešení pak odpovídá dostupným datům. Pevně věřím, že provedená rešerše je přínosem nejen pro tuto diplomovou práci, ale bude přínosem i pro další řešitele podobných témat. Popis přípravy simulace nárazu hlavy do části výztuže kapoty je proveden dostatečně podrobně, aby se mohl stát návodem nebo alespoň pomůckou pro kohokoliv, kdo by chtěl sestavit obdobnou simulaci založenou na metodě konečných prvků. Různé výsledky a fakta v průřezu mé diplomové práce ukazují na možná zlepšení pro vyšší ochranu chodce v případě jeho srážky s osobním automobilem. Protože je velmi těžké působit na chodce preventivně a programů, které by to řešily je poskrovnu, navíc neuváženost chování některých lidí nezná mezí, je třeba jim pomáhat až v případě nouze nejvyšší, až když se s automobilem střetnou. Kdyby pak případná realizace alespoň části mého koncepčního návrhu měla znamenat jeden jediný zachráněný lidský život, nebo pobyt sraženého chodce v nemocnici kratší o jeden jediný týden, pak budu velmi rád a spokojen, protože má práce byla účelná. Svojí vlastní rodinu se snažím a vždy budu snažit chránit preventivně, ale jak víme: „Nikdy nikdo neví, co se vlastně může stát!“ Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 61 17 Použitá literatura, zdroje [1] VLK, F. Automobilová technická příručka. Brno: nakl. VLK, 2003 [2] HOSNEDL, S., KRÁTKÝ, J. Příručka strojního inženýra 1. Praha: Computer Press, 1999 [3] HOSNEDL, S., KRÁTKÝ, J. Příručka strojního inženýra 2. Praha: Computer Press, 2000 [4] Ministerstvo dopravy, BESIP Dopravní nehody chodců v roce 2007 a trendy od roku 2000. http://www.ibesip.cz/468_Dopravni-nehody-chodcu-v-roce-2007-a-trendy-od-roku- 2000 . 2008 [5] Ministerstvo dopravy, BESIP Dopravní nehody chodců - přehled 2000 – 2004. http://www.ibesip.cz/199_Tematicke-statistiky . Červenec 2005 [6] LEINVEBER, J., ŘASA, J., VÁVRA, P. Strojnické tabulky. Praha: Scientia, 2000 [7] EuroNCAP, Pedestrian testing protocol, www.euroncap.com. Červen 2008 [8] Cyklistika Krnov, Bezpečně na silnicích. http://www.cyklistikakrnov.com /Bezpecnost/ bezpecne-na-silnicich.htm . [9] Jimireklama, Reflexní doplňky, http://www.jimireklama.cz/naradi/reflexni-doplnky/ dogin.html?strana=1, 2009 [10] AUTO.CZ, Nissan testuje nový systém na ochranu chodců, http://news.auto.cz/ aktuality/nissan-testuje-novy-system-na-ochranu-chodcu.html. 19.04.2007 [11] AUTO.CZ, Porsche Panamera: Bezpečnostní systém vystřelovací kapoty dodá česká firma, http://news.auto.cz/aktuality/porsche-panamera-bezpecnostni-system-vystrelovacikapoty- doda-ceska-firma.html. 19.09.2007 [12] ŠTEMBERK, J. a spol. Semestrální projekt KKS/ZKM, Plzeň: ZČU/FST, 2007 [13] McLean, A.J. Vehicle design for pedestrian protection. Report Series CASR037. CASR, květen 2005 [14] SEIDL, M. Simulace nárazu lidské hlavy na kapotu automobilu, www.fce.vutbr.cz/ veda/JUNIORSTAV2007/Sekce_7/Seidl_Martin_Cl.pdf. Brno: 2006 [15] Jiri Svoboda, Viktor Cizek, Pedestrian - vehicle collision vehicle design analysis. Josef Bozek Research Center, Czech Technical University in Prague, faculty of mechanical engineering, 2003 [16] DEKRA Automobil GmbH, Pedestrian Protection in Europe, The Potential of Car Design and Impact Testing. F. A. Berg, M. Egelhaaf, J. Bakker, H. Bürkle, R. Herrmann, J. Scheerer. Accident Research. www.unece.org/trans/doc/2002/wp29grsp/inf-gr-ps- 13e.pdf. 2002 [17] SEDLÁK, R. Pasivní bezpečnost, www.fce.vutbr.cz/veda/JUNIORSTAV2007/ Sekce_7/Sedlak_Robert_Cl.pdf. Brno: 2006 [18] Michael Paine, Pedestrian Protection through Vehicle Design, http://www.irmrc .unsw.edu.au/documents/safe%20walking%20seminar%20nov%2007/mpaine%20present ation.pdf. 2007 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 62 [19] Christian Pinecki, Richard Zeitouni, Technical solutions for enhancing the pedestrian protection. http://www.nrd.nhtsa.dot.gov/pdf/esv/esv20/07-0307-W.pdf. France: PSA Peugeot Citroën, 2007 [20] Ryusuke Shida, Kiyoshi Uzawa, Isamu Ohsawa, Akiyasu Morita and Jun Takahashi, STRUCTURAL DESIGN OF CFRP AUTOMOBILE BODY FOR PEDESTRIAN SAFETY. sunshine.naoe.t.u-tokyo.ac.jp/jun/publications/071127/AMC_1_3.pdf Tokyo: Department of Environmental and Ocean Engineering, The University of Tokyo. [21] Technický vývoj Škoda Auto. Směry vývoje automobilu – jak dál? Zvláštní projekty elektrostrategie a výzkumu – TC. www.iqindustry.cz/images/firmy/vza/pruhonice08 /smery_vyvoje_automobilu.pdf [22] HEXCEL Composites, Hexcels Products for Automotive Pedestrian Impact Protection. http://www.hexcel.com [23] Dirk Lehmann, Selâmet Köse, Acoustic-and Energy Absorbing Front Module Concepts for Pedestrian Protection. Rieter Automotive Systems, 2006 [24] Airbag pro seniory. http://www.newlaunches.com/archives/elderly_airbag_to_ cushion_those_falls_when_no_one_is_around.php [25] MobilEye Pedestrian Protection http://www.mobileye.com/default.asp?PageID=220 [26] Continental Corporation. New type of precrash sensor is able to prevent many accidents in urban traffic. http://www.conti-online.com/generator/ www/com/en/ continental/portal/themes/press_services/press_releases/products/automotive_systems/gt _pr_2007_04_18_cv_sensor_en.html. 2007 [27] Autoliv. Night Vision System. http://www.autoliv.com/wps/wcm/connect /autoliv/ Home/What+We+Do/Recent%20Innovations/Night+Vision+System. 2009 [28] REUTERS, Airbags provide silver lining for Japanese seniors. http://www.reuters. com/article/lifestyleMolt/idUSTRE48O2MX20080925. 2008 [29] ZERCUSTOMS, All-new Volvo V70. http://www.zercustoms.com/news/2008-Volvo- V70.html. 2008 [30] Server Car Body Design. Peugeot 207. http://www.carbodydesign.com/ archive/ 2006/02/26-peugeot-207/peugeot-207.php. 2006 Z důvodu množství zdrojů jsou výše uvedeny zdroje nejvýznamnější obsahem. Dále bylo čerpáno z aktualit v médiích, tiskových zpráv výrobců dopravních prostředků, osobních zkušeností i informací od kompetentních osob. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Diplomová práce, akad.rok 2008/09 Dopravní a manipulační technika Bc. Jan Štemberk 63 18 Použité zkratky ACC – Adaptive Cruise Control – zkratka značí systém přizpůsobivé kontroly jízdy EuroNCAP – zkratka evropské organizace, která se zabývá bezpečností nových vozidel ESP – elektronický stabilizační program jízdy vozidla FEM – metoda konečných prvků HIC – Head Injury Criteria – kritérium poranění hlavy ITS – Inteligent Transportation System – dopravní systém vyvíjený v Japonsku MB – zkratka pro označení automobilky nebo vozidel Mercedes Benz NCAP – New Car Assessment Programs – mezinárodní seskupení místních organizací, které se zabývají bezpečností v dopravě, bezpečností a testováním nových vozidel. PPA – Pedestrian Protection Airbag – vnější airbag ochraňující hlavu sraženého chodce před účinky nepoddajných A-sloupků PU – polyuretan 19 Seznam příloh 19.1 Přílohy vázané PŘÍLOHA č. 1: Skicy a proměnné hodnoty impaktorů PŘÍLOHA č. 2: Tabulky specifikace požadavků PŘÍLOHA č. 3: Příslušné grafy k výsledkům simulace 19.2 Přílohy volně vložené v chlopních 1) Technologický postup výroby dílu tlumení kapoty. 2) Výkres dílu tlumení kapoty. 3) Úplný návrh transformačního procesu. 4) Hierarchický funkční strom. 5) Morfologické matice. 6) Rendery nové koncepce kapoty.


Nacházíte se na stránkách, které jsou vytvořeny s ohledem na veškerá pravidla přístupnosti internetových stránek. Internetové stránky, které vytváří Bc. Jan Štemberk jsou vždy validní a optimalizované pro vyhledávače (SEO).

Pozn.: nemusí být platné pro tvorbu před rokem rokem 2009 nebo při zvláštních požadavcích klienta.
Nemusí být platné pro kód vkládaných externích objektů (např. video z Youtube apod.).

Povím Vám jednu pěknou pohádku, kterou jsem sám na svém webu vytvořil. Nejedná se o žádný nepovolený SEO trik. Tato pohádka přeneseně vypovídá o zkušenostech různých lidí s partnerskými weby mých internetových stránek.
Žili byli dědek, babka,... měli spoustu vnoučat, která k nimi jezdila na prázdniny. Protože dědek s babkou byli členy Cyklistického klubu První Kolona Vilice, rozhodli se, že jejich vnoučata by s nimi mohla jezdit na výlety na tak pěkná místa, jako je třeba Turistická chata Onen Svět a Langova rozhledna. Tam odtud totiž měli jenom dobré zkušenosti, protože se vždy dobře a do systosti najedli. Výtečná česká kuchyně, kvasnicové pivo a krásný výhled na Alpy - to vše a ještě mnohem víc jim stálo za to, aby jezdili na svých bicyklech na Onen Svět každé léto. Dědek s babkou tedy sedli k internetu a vyhledali si nejlepší obchod s dětskými koly. Jak příznačné, název obchodu byl tak jednoduchý - prostě Dětská kola. Nečekali dlouho - pouhé dva dny od objednání a kola byla doma. Dědkovi najednou vjela do žil mladá krev a musel kola hned vyzkoušet, i přesto, že ho babka upozorňovala na možná nebezpečí. Co čert nechtěl, dědek kolo pořádně rozjel, co nejvíc to šlo, jenomže se mu na tom malém kole pro děti nějak zamotaly nohy a vletěl s kolem přímo do kůlny s nářadím. Tam jako naschvál měl připravenou bednu se starými rezatými hřebíky. A bylo hotovo. Propíchnutá noha a pneumatika na kole. Co naplat. S nohou si došel na pohotovost, zaplatil 90 Kč (devadesáti korunový poplatek) a pan doktor jej ošetřil. Ale co s píchnutým kolem? Babka neváhala a sedla hned k počítači. Chvilku tápala, pak zadala ve vyhledávači "pneuservis" a hned jí do očí praštily stránky Pneuservis Pech na adrese www.pneupech.cz . Vybrala si tenhle pneuservis hlavně proto, že je kousek od Příbrami a dědkovi tam rovnou koupí nové zimní a možná rovnou i letní pneu na jeho škodovku. Když dojela do pneuservisu v Krásné Hoře nad Vltavou, pan Pech se jí ptal, jak se tohle mohlo stát. Když mu babka všechno vysvětlila, neubránil se smíchu. Povídal, že když dědek takhle blbne na kole, měl by si taky nechat načipovat tu jeho škodovku. Věděl totiž o firmě, kde dělají chiptuning na různý auta, hlavně s naftovými motory. Babka nezaváhala a napsala si adresu,... ten chiptuning by se mohl hodit jako dobrý dárek dědkovi k narozeninám, pomyslila si. Když bylo vše spravené, vypravila se babka domů, kde jí čekal chorý dědek. A když přijela, nestačila se divit. Dědek, až skoro nemohoucí po té nehodě, nelenil a sehnal firmu, která jim domu udělá rychle a hlavně kvalitně nový nábytek. Když u nás budou na prázdniny vnoučata, ať to tady taky pěkně vypadá, prohlásil dědek. Nejlepší firma ze všech zakázkových truhlářství je v obci Chelčice u Vodňan v okrese Strakonice (Jihočeský kraj). Na jihu totiž dělají fortelní nábytek! Nechal se dědek slyšet. Co naplat, že je zjednán nábytek, když jim stará chaloupka prosakuje vodou. Rozhodli se tedy oba, že bude potřeba chalupu odizolovat, zateplit a vlastně celkově zrekonstruovat. Vybrali si k tomu stavební společnost CB Building s.r.o., která má sídlo také v jižních Čechách, ale v okrese Písek a ve městě Protivín. Tahle stavební firma má opravdu rozsáhlé zkušenosti a staví také rodinné domy a rodinné domky na klíč. Stavební firma zvládla zateplovačku i rekonstrukci a nutné opravy domu za pár dní, a tak mohla přijet vnoučata. Jenom co dorazila k bábě a dědkovi do chalupy, hned začala vyprávět, jak se měla pěkně na dětském táboře. Když to dědek všechno slyšel, vzpomněl si na svá mladá léta a rozhodl, že s vnoučaty pojedou na těch kolech, co jim koupily, na mnohem delší výlet, než jezdili dříve. Hlavně se chtěl vydat do obce Truskovice, kde mají skvělý sportovní areál. Může se tam hrát tenis, volejbal, basketbal, malá kopaná, nohejbal a spoustu dalších jiných her a sportů. Nejdřív se ale vydali na sedlčansko - což je oblast Středního povltaví. Vykoupali se na Slapech a v blízkosti pak sehnali výborné ubytování v penzionu u Sedlčan. Je to také hostinec, takže jim tam i výborně uvařili. V další den pokračovali ve svém putování k Orlické přehradě, kde je také moc krásná příroda i kulturní a historické památky. K večeru našli levné ubytování a hostinec v Lašovicích. Je to také nejlepší a jedno z nejlevnějších ubytování v lokalitě Orlická přehrada, a navíc je relativně blízko Praha i Šumava. Uběhl už celý týden a dědek s babkou mají překvapivě víc sil než vnoučata. Vydávají se tedy ještě dále, do již zmíněných Truskovic. Odtut to mají kousek na Šumavu, kde se rozprostírá Národní park Šumava. Babka tam, konkrétně v Chamuticích, které jsou součástí obce Petrovice u Sušice a blízko je odtamtud do Hartmanic, předem objednala ubytování na Šumavě - pronájem stylové chalupy! Pobyt to byl pro všechny nádherný, jak se později shodli. A aby toho nebylo málo, babka rozhodla, že se pojede podívat za svými kamarády z cyklistického klubu do obce Vilice. Babka se chtěla svým kamarádům ozvat s předstihem, ale zrovna jí došel kredit na mobilu. Díky svému PDA, které jí poskytuje i připojení k internetu a tudíž i mohla zaslat SMS zdarma. Všechno se povedlo, babka se ohlásila a dojela i s dědkem s propíchnutou nohou a vnoučaty na dětských kolech až do vzdálených Vilic u Mladé Vožice. Tam se všem dostalo velkého obdivu a babce užitečné rady, jestli by si nechtěla udělat na stará kolena řidičský průkaz. Když ne na autobus, nákladní auto, tak alespoň na motorku nebo osobní automobil. Na traktor měla řidičák už za komunistů, když dělala v kravíně. Všichni jí jednomyslně doporučili, že nejlepší je Autoškola Příbram, Milevsko, Dobříš, Sedlčany, Krásná Hora. Jmenuje se tedy Autoškola Paták, ale v těch všech jmenovaných městech působí.... V tom se babka náhle probudila, celá zchvácená, ze špatné noční můry. Jen tak tak se postavila na nohy, aby zjistila, že ten, kdo zpaktoval tenhle její sen, byl Bc. Jan Štemberk, JS WebDesign, tvorba www stránek, grafické návrhy letáků, pohledů a dalších propagačních materiálů, zajištění tisku, kompletní služby designového studia, který provádí také SEO - optimalizace pro vyhledávače a díky tomu ví, jak dostat internetové stránky na první místo ve vyhledávači. Na příští Vánoce babka plánuje dětem nakoupit dřevěné hračky v osvědčeném a oblíbeném internetovém obchodě. Partnerským obchodem je také eshop, kde nabízejí modely Bruder. Za to dědek, ten se babce chystá koupit pod stromeček knihy o hubnutí, aby babka byla jako za mlada. Katalog Firmy.cz dědkovi i babce moc dobře posloužil pro vyhledání kvalitních internetových stránek, obdobně jako LJ Katalog